EDS International SK, s. r. o.

Historický názov:
  • KVC Group s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EDS International SK, s. r. o.
Sídlo:
Bajkalská 22
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/79978/B
Od 10.3.2012, posledná zmena 25.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Dragoljub Nikačevič
IČO:
47237961
DIČ:
2023461880

IČ DPH:

SK2023461880
Podľa §4, registrovaný od 25.3.2014
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
250 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Trade and services company ENERGY DELIVERY SOLUTIONS EDS AD Skopje (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 09.03.2024 ako riadna.

Firma EDS International SK, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 20 051 527 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 52,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 583 EUR poklesol medziročne o 7 770 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 19 838 419 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 354 767 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 50,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,46%.

Absolútne ukazovatele

20 072 458 €

-52,6 %

277 €

-99,4 %

2 300 473 €

-77,7 %

342 303 €

1,1 %

307 958 €

59,5 %

Relatívne ukazovatele

0.00 %

-0,1 %

0.02

-3,7

0.16 %

0,1 %

85.12 %

-11,6 %

1.16

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 19 838 419 € -52,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 213 108 € -49,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 483 652 € -52,7 %
Náklady na materiál, energie 1 405 € -18,7 %
Služby 566 193 € -51,0 %
Pridaná hodnota 277 € -99,4 %
Osobné náklady 11 788 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 0 € -100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -11 511 € -141,4 %
HV z finančnej činnosti 16 678 € 202,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 5 167 € -55,2 %
Daň 1 584 € %

HV po zdanení 3 583 € -68,4 %
EBITDA -11 511 € -141,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 300 473 € -77,7 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 296 354 € -77,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 52 113 € -67,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 906 799 € -50,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 337 442 € -94,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 119 € -93,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 300 473 € -77,7 %
 
Vlastné imanie
342 303 € 1,1 %
Základné imanie 250 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 923 € 24,1 %
HV minulých rokov 85 797 € 14,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 583 € -68,4 %
 
Záväzky 1 958 170 € -80,4 %
Dlhodobé záväzky 388 € 13,8 %
Krátkodobé záväzky 1 940 402 € -80,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 17 380 € 43,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?