EDS International SK, s. r. o.

Historický názov:
  • KVC Group s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EDS International SK, s. r. o.
Sídlo:
Bajkalská 22
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/79978/B
Od 10.3.2012, posledná zmena 25.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Dragoljub Nikačevič
IČO:
47237961
DIČ:
2023461880

IČ DPH:

SK2023461880
Podľa §4, registrovaný od 25.3.2014
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
250 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Trade and services company ENERGY DELIVERY SOLUTIONS EDS AD Skopje (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 03.03.2023 ako riadna.

Firma EDS International SK, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 374 496 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 122,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 353 EUR vzrástol medziročne o 40 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 951 857 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 777 959 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 70,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,92%.

Absolútne ukazovatele

42 380 590 €

122,1 %

43 816 €

20,2 %

10 313 184 €

35,3 %

338 719 €

3,5 %

193 026 €

-10,5 %

Relatívne ukazovatele

0.10 %

-0,1 %

3.70

0,6

0.11 %

-0,0 %

96.72 %

1,0 %

1.02

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 951 857 € 120,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 422 639 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 173 898 € 124,2 %
Náklady na materiál, energie 1 729 € 22,9 %
Služby 1 155 053 € 70,9 %
Pridaná hodnota 43 816 € 20,2 %
Osobné náklady 11 843 € 1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 4 175 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 27 798 € 12,9 %
HV z finančnej činnosti -16 273 € -22,3 %
z toho Nákladové úroky 18 047 € 94,7 %
HV pred zdanením 11 525 € 1,8 %
Daň 172 € %

HV po zdanení 11 353 € 0,4 %
EBITDA 27 798 € 12,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 313 184 € 35,3 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 251 877 € 35,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 158 113 € 28,4 %
Krátkodobé pohľadávky 3 847 508 € 15,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 246 256 € 52,3 %
 
Časové rozlíšenie 61 307 € 21,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 313 184 € 35,3 %
 
Vlastné imanie
338 719 € 3,5 %
Základné imanie 250 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 355 € 31,6 %
HV minulých rokov 75 011 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 353 € 0,4 %
 
Záväzky 9 974 385 € 36,7 %
Dlhodobé záväzky 341 € 16,0 %
Krátkodobé záväzky 9 961 965 € 36,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 079 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie 80 € -50,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?