Schindler Dunajská Streda a. s.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Schindler Dunajská Streda a. s.
Sídlo:
Kostolné Kračany 447
93003 Kostolné Kračany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10663/T
Od 8.6.2012, posledná zmena 7.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Arnold Gyurkovics
  • Mgr. Andrea Bugárová
  • Timo Membrini
IČO:
47239255
DIČ:
2023537285

IČ DPH:

SK2023537285
Podľa §4, registrovaný od 16.7.2012
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
5 950 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Schindler Dunajská Streda a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 274 595 278 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,12%. Dosiahnutá strata je 7 708 094 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,92%.

Absolútne ukazovatele

274 938 146 €

25,0 %

8 425 030 €

-73,7 %

66 453 724 €

-9,0 %

18 663 546 €

-29,2 %

-2 721 648 €

-161,4 %

Relatívne ukazovatele

3.07 %

-11,7 %

0.64

-2,1

-11.60 %

-29,8 %

71.91 %

8,0 %

0.46

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 274 595 278 € 27,1 %
Zmena stavu zásob -1 589 055 € -168,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 237 022 937 € 41,4 %
Služby 25 970 107 € 32,3 %
Pridaná hodnota 8 425 030 € -73,7 %
Osobné náklady 13 070 762 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 090 789 € 0,7 %
Opravné položky 1 658 843 € 294,4 %
Ostatné výnosy 1 780 700 € 50,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 185 695 € %

Zisk z predaja majetku 72 € -99,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -8 212 138 € -146,5 %
HV z finančnej činnosti -927 562 € -117,5 %
z toho Nákladové úroky 465 617 € %

HV pred zdanením -9 139 700 € -153,1 %
Daň -1 431 606 € -136,1 %
HV po zdanení -7 708 094 € -158,1 %
EBITDA -4 121 421 € -119,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 453 724 € -9,0 %
 
Neobežný majetok 22 165 708 € -10,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 092 973 € -10,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 072 735 € -3,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 43 978 653 € -8,6 %
Zásoby 22 186 499 € -0,2 %
Dlhodobé pohľadávky 613 908 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 20 911 365 € -18,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 266 881 € 135,4 %
 
Časové rozlíšenie 309 363 € 99,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 453 724 € -9,0 %
 
Vlastné imanie
18 663 546 € -29,2 %
Základné imanie 5 950 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 190 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 231 640 € 222,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -7 708 094 € -158,1 %
 
Záväzky 47 789 136 € 2,5 %
Dlhodobé záväzky 129 528 € -86,6 %
Krátkodobé záväzky 46 394 714 € 5,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 264 894 € -31,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 042 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?