AUPARK a. s.

Historický názov:
  • Aupark Property Holding a. s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUPARK a. s.
Sídlo:
Einsteinova 18
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5586/B
Od 24.7.2012, posledná zmena 4.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Jan Kubíček
  • Martin Ďuriančik
  • Martin Makovec
  • Martin Šmigura
  • Vincent Georges Rouget
  • Zuzana Janurová
IČO:
47240377
DIČ:
2023582737

IČ DPH:

SK2023582737
Podľa §4, registrovaný od 28.3.2013
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
7 525 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma AUPARK a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 373 918 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 9 757 765 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,75%.

Absolútne ukazovatele

38 387 415 €

21,3 %

20 511 795 €

14,9 %

508 898 643 €

5,0 %

148 284 959 €

10,7 %

19 236 562 €

-8,7 %

Relatívne ukazovatele

57.99 %

-3,5 %

N/A

-173,8

1.92 %

6,5 %

70.86 %

-1,5 %

3.97

-1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 373 918 € 21,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 616 062 € 51,2 %
Služby 12 246 061 € 29,7 %
Pridaná hodnota 20 511 795 € 14,9 %
Osobné náklady 0 € -100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku -417 103 € -101,2 %
Opravné položky 100 742 € -81,7 %
Ostatné výnosy 2 297 971 € -10,4 %
Iné prevádzkové náklady 999 716 € 46,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 22 126 411 € 244,3 %
HV z finančnej činnosti -8 001 985 € 19,4 %
z toho Nákladové úroky 7 432 684 € -16,9 %
HV pred zdanením 14 124 426 € 155,9 %
Daň 4 366 661 € 247,4 %
HV po zdanení 9 757 765 € 143,8 %
EBITDA 21 709 308 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
508 898 643 € 5,0 %
 
Neobežný majetok 462 687 043 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 284 222 302 € -1,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 174 867 239 € 5,1 %
Dlhodobý finančný majetok 3 597 502 € 0,0 %
 
Obežný majetok 39 312 021 € 116,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 20 507 417 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 870 514 € -9,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 934 090 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 6 899 579 € -6,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 508 898 643 € 5,0 %
 
Vlastné imanie
148 284 959 € 10,7 %
Základné imanie 7 525 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 161 556 € %

HV minulých rokov 113 840 638 € -23,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 757 765 € 143,8 %
 
Záväzky 359 124 897 € 2,8 %
Dlhodobé záväzky 123 807 633 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 4 926 125 € 74,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 229 500 000 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 52 709 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 838 430 € 21,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 488 787 € -7,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?