LEYARD EUROPE s.r.o.

Historický názov:
  • TAUSITO s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LEYARD EUROPE s.r.o.
Sídlo:
Záborské 519
08253 Záborské
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/28401/P
Od 17.4.2013, posledná zmena 14.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Adam Carl Schmidt
  • Stephanie Kay Hines
  • Zhongyang Zhang
IČO:
47247754
DIČ:
2023752192

IČ DPH:

SK2023752192
Podľa §4, registrovaný od 17.4.2013
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • LEYARD AMERICAN LLC (99,85%)
  • Planar Systems, Inc. (0,15%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma LEYARD EUROPE s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 248 554 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 820 269 EUR poklesol medziročne o 4 105 820 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,17% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 109,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,05%.

Absolútne ukazovatele

92 714 164 €

10,0 %

14 384 322 €

-22,1 %

56 583 017 €

-17,5 %

30 277 252 €

20,1 %

5 419 378 €

-22,8 %

Relatívne ukazovatele

17.28 %

-5,3 %

2.53

-1,4

8.52 %

-4,5 %

46.49 %

-16,8 %

0.34

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 996 784 € 2,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 75 251 770 € 1,9 %
Zmena stavu zásob 5 702 762 € %

Aktivácia 326 406 € 35,1 %
Náklady na predaj tovaru 5 161 172 € -13,0 %
Náklady na materiál, energie 60 197 797 € 15,6 %
Služby 9 401 336 € 109,3 %
Pridaná hodnota 14 384 322 € -22,1 %
Osobné náklady 5 692 168 € 20,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 752 671 € 32,9 %
Opravné položky 17 656 € -95,7 %
Ostatné výnosy 432 951 € -19,9 %
Iné prevádzkové náklady 264 961 € -41,0 %
Zisk z predaja majetku 178 226 € 199,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 401 138 € -39,4 %
HV z finančnej činnosti -1 609 509 € -70,8 %
z toho Nákladové úroky 198 383 € 23,9 %
HV pred zdanením 5 791 629 € -48,6 %
Daň 971 360 € -58,5 %
HV po zdanení 4 820 269 € -46,0 %
EBITDA 8 860 144 € -35,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 583 017 € -17,5 %
 
Neobežný majetok 25 503 670 € 39,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 342 963 € 60,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 105 371 € 262,4 %
Dlhodobý finančný majetok 7 055 336 € 3,8 %
 
Obežný majetok 30 565 685 € -38,7 %
Zásoby 22 029 808 € -7,7 %
Dlhodobé pohľadávky 590 896 € -76,6 %
Krátkodobé pohľadávky 3 725 987 € -81,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 218 994 € 11,9 %
 
Časové rozlíšenie 513 662 € -5,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 583 017 € -17,5 %
 
Vlastné imanie
30 277 252 € 20,1 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 225 611 € 2,1 %
HV minulých rokov 12 731 372 € 234,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 820 269 € -46,0 %
 
Záväzky 22 609 274 € -43,2 %
Dlhodobé záväzky 5 028 € -99,3 %
Krátkodobé záväzky 21 064 649 € -42,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 687 870 € -30,8 %
Bankové úvery krátkodobé 307 933 € 0,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 543 794 € -35,1 %
 
Časové rozlíšenie 3 696 491 € 1,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?