Loading

Haleon Levice, s.r.o.

Historický názov:
  • GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.
  • de Miclén s.r.o.
  • de Miclén a. s.
  • GlaxoSmithKline Manufacturing Slovakia a. s.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Haleon Levice, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/47181/N
Od 9.7.2013, posledná zmena 10.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Renzo Codeca
IČO:
47249153
DIČ:
2023841688

IČ DPH:

SK2023841688
Podľa §4, registrovaný od 22.11.2013
SK NACE (RÚZ):
20420 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HALEON UK SERVICES LIMITED (96,0%)
  • HALEON UK ENTERPRISES LIMITED (4,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma Haleon Levice, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 186 777 023 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 232 673 EUR vzrástol medziročne o 503 355 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 84,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,06%.

Absolútne ukazovatele

189 044 088 €

13,6 %

35 342 409 €

12,7 %

110 555 096 €

16,9 %

52 471 544 €

13,5 %

-19 386 680 €

-16,1 %

Relatívne ukazovatele

18.92 %

-0,5 %

1.81

0,1

5.64 %

-0,4 %

52.54 %

1,4 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 186 777 023 € 15,7 %
Zmena stavu zásob 504 283 € -86,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 137 197 139 € 9,2 %
Služby 14 735 789 € 84,1 %
Pridaná hodnota 35 342 409 € 12,7 %
Osobné náklady 19 483 463 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 491 134 € 15,7 %
Opravné položky 116 664 € %

Ostatné výnosy 233 523 € 8,6 %
Iné prevádzkové náklady 561 717 € 10,9 %
Zisk z predaja majetku 109 085 € -11,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 038 008 € 17,4 %
HV z finančnej činnosti -613 394 € -20,0 %
z toho Nákladové úroky 144 596 € %

HV pred zdanením 8 424 614 € 17,2 %
Daň 2 191 941 € 50,0 %
HV po zdanení 6 232 673 € 8,8 %
EBITDA 15 225 837 € 15,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
110 555 096 € 16,9 %
 
Neobežný majetok 78 111 473 € 15,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 76 219 102 € 16,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 892 371 € -4,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 241 112 € 16,6 %
Zásoby 15 860 398 € 23,0 %
Dlhodobé pohľadávky 35 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 339 630 € 10,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 084 € -21,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 202 511 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 110 555 096 € 16,9 %
 
Vlastné imanie
52 471 544 € 13,5 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 46 208 871 € 14,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 232 673 € 8,8 %
 
Záväzky 57 992 838 € 21,1 %
Dlhodobé záväzky 1 679 111 € 14,2 %
Krátkodobé záväzky 51 704 319 € 20,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 270 € -7,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 609 138 € 39,1 %
 
Časové rozlíšenie 90 714 € -79,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?