Loading

Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Gnotec Čadca s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Podzávoz 2824
02201 Čadca
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/62388/L
Od 27.5.2014, posledná zmena 7.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Lars Mikael Mårtensson
  • Michal Zelník
IČO:
47254556
DIČ:
2024112200

IČ DPH:

SK2024112200
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2014
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Frauenthal Gnotec AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 52 772 442 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 543 175 EUR vzrástol medziročne o 140 217 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,05% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,04%.

Absolútne ukazovatele

55 706 503 €

15,9 %

7 123 117 €

41,1 %

31 103 082 €

-7,7 %

11 415 524 €

5,0 %

933 618 €

-43,1 %

Relatívne ukazovatele

13.50 %

2,1 %

1.25

0,2

1.75 %

0,6 %

63.30 %

-4,4 %

0.57

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 835 474 € -31,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 936 968 € 28,6 %
Zmena stavu zásob 760 122 € -36,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 461 206 € -26,2 %
Náklady na materiál, energie 31 186 989 € 17,8 %
Služby 10 707 045 € 33,5 %
Pridaná hodnota 7 123 117 € 41,1 %
Osobné náklady 5 694 516 € 17,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 309 009 € 13,6 %
Opravné položky 84 864 € %

Ostatné výnosy 2 150 742 € -8,6 %
Iné prevádzkové náklady 682 684 € 85,3 %
Zisk z predaja majetku 7 233 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 564 226 € 59,7 %
HV z finančnej činnosti -750 468 € -75,2 %
z toho Nákladové úroky 638 637 € 144,1 %
HV pred zdanením 813 758 € 47,7 %
Daň 270 583 € 82,8 %
HV po zdanení 543 175 € 34,8 %
EBITDA 2 866 002 € 36,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 103 082 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 12 852 803 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 832 008 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 795 € -1,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 237 230 € -15,6 %
Zásoby 8 361 610 € -21,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 756 356 € -12,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 119 264 € 23,2 %
 
Časové rozlíšenie 13 049 € -85,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 103 082 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
11 415 524 € 5,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 856 542 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 990 807 € 11,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 543 175 € 34,8 %
 
Záväzky 19 685 167 € -13,7 %
Dlhodobé záväzky 324 888 € 87,7 %
Krátkodobé záväzky 6 238 333 € -44,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 558 071 € -30,8 %
Bankové úvery krátkodobé 11 075 937 € 26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 487 938 € 33,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 391 € -32,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?