Loading

Gestamp Nitra, s. r. o.

Historický názov:
  • KALEGRA s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gestamp Nitra, s. r. o.
Sídlo:
Cez panské 1332/11
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/57208/N
Od 14.8.2014, posledná zmena 22.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Francisco José Riberas Mera
IČO:
47255374
DIČ:
2024127347

IČ DPH:

SK2024127347
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2017
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Gestamp Nitra, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 139 637 361 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 43,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 14 519 306 EUR poklesol medziročne o 2 519 041 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 78,56% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 17 531 900 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 51,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,8%.

Absolútne ukazovatele

177 712 040 €

32,0 %

28 363 445 €

37,2 %

139 519 427 €

0,0 %

77 709 852 €

23,0 %

7 865 751 €

169,4 %

Relatívne ukazovatele

20.31 %

-0,9 %

5.32

0,4

10.41 %

-1,8 %

44.30 %

-10,4 %

1.15

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 859 € -15,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 139 613 502 € 43,1 %
Zmena stavu zásob -429 602 € -215,3 %
Aktivácia 17 531 900 € 44,0 %
Náklady na predaj tovaru -1 200 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 109 781 763 € 51,1 %
Služby 18 595 651 € 10,6 %
Pridaná hodnota 28 363 445 € 37,2 %
Osobné náklady 5 332 448 € 27,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 831 468 € 0,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 3 461 493 € -72,0 %
Iné prevádzkové náklady 945 677 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku -21 301 € 66,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 19 694 044 € -11,3 %
HV z finančnej činnosti -1 259 865 € -106,4 %
z toho Nákladové úroky 1 257 678 € 106,5 %
HV pred zdanením 18 434 179 € -14,7 %
Daň 3 914 873 € -14,3 %
HV po zdanení 14 519 306 € -14,8 %
EBITDA 25 546 813 € -9,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
139 519 427 € 0,0 %
 
Neobežný majetok 99 081 218 € -5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 98 440 279 € -5,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 640 939 € 17,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 712 609 € 20,5 %
Zásoby 2 830 250 € -5,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 29 902 862 € 18,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 979 497 € 289,2 %
 
Časové rozlíšenie 5 725 600 € -10,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 139 519 427 € 0,0 %
 
Vlastné imanie
77 709 852 € 23,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 325 484 € 0,0 %
HV minulých rokov 59 860 062 € 39,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 14 519 306 € -14,8 %
 
Záväzky 54 479 633 € -20,4 %
Dlhodobé záväzky 7 458 664 € 12,4 %
Krátkodobé záväzky 19 242 516 € -41,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 15 000 000 € -28,6 %
Bankové úvery krátkodobé 6 000 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 778 453 € 221,6 %
 
Časové rozlíšenie 7 329 942 € -6,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?