Gestamp Nitra, s. r. o.

Historický názov:
  • KALEGRA s. r. o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gestamp Nitra, s. r. o.
Sídlo:
Cez panské 1332/11
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/57208/N
Od 14.8.2014, posledná zmena 22.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Francisco José Riberas Mera
IČO:
47255374
DIČ:
2024127347

IČ DPH:

SK2024127347
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2017
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Gestamp Nitra, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 97 602 469 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 17 038 347 EUR vzrástol medziročne o 2 826 879 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,48% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 12 174 265 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,29%.

Absolútne ukazovatele

134 621 460 €

20,6 %

20 679 252 €

36,4 %

139 450 949 €

0,1 %

63 200 546 €

36,9 %

-11 337 498 €

56,7 %

Relatívne ukazovatele

21.19 %

1,5 %

4.96

1,1

12.22 %

2,0 %

54.68 %

-12,2 %

0.69

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 174 € -81,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 97 574 295 € 26,7 %
Zmena stavu zásob 372 529 € %

Aktivácia 12 174 265 € 19,9 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 72 653 695 € 20,3 %
Služby 16 816 316 € 43,4 %
Pridaná hodnota 20 679 252 € 36,4 %
Osobné náklady 4 172 547 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 782 967 € 0,5 %
Opravné položky 14 824 € 117,1 %
Ostatné výnosy 12 359 741 € -13,1 %
Iné prevádzkové náklady 789 626 € 1,5 %
Zisk z predaja majetku -63 908 € -21,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 22 215 121 € 17,3 %
HV z finančnej činnosti -610 505 € 30,8 %
z toho Nákladové úroky 609 046 € -28,3 %
HV pred zdanením 21 604 616 € 19,7 %
Daň 4 566 269 € 18,9 %
HV po zdanení 17 038 347 € 19,9 %
EBITDA 28 061 996 € 13,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
139 450 949 € 0,1 %
 
Neobežný majetok 104 280 512 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 103 733 544 € -4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 546 968 € 20,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 810 317 € 35,8 %
Zásoby 3 002 221 € 30,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 25 299 481 € 40,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 508 615 € -45,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 360 120 € -27,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 139 450 949 € 0,1 %
 
Vlastné imanie
63 200 546 € 36,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 325 484 € 0,0 %
HV minulých rokov 42 831 715 € 49,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 17 038 347 € 19,9 %
 
Záväzky 68 426 307 € -19,3 %
Dlhodobé záväzky 6 634 464 € 39,2 %
Krátkodobé záväzky 32 683 839 € -27,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 21 000 000 € -22,2 %
Bankové úvery krátkodobé 6 000 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 108 004 € -59,6 %
 
Časové rozlíšenie 7 824 096 € -5,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?