Todos s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Todos s.r.o.
Sídlo:
Lamačská cesta 109A
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/101790/B
Od 24.12.2014, posledná zmena 26.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Vojtko
IČO:
47256397
DIČ:
2120160405

IČ DPH:

SK2120160405
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Todos group, s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.03.2023 ako riadna.

Firma Todos s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 163 843 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 69,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 584 334 EUR vzrástol medziročne o 302 136 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,19% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 270 050 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 031 808 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 90,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 35,4%.

Absolútne ukazovatele

28 807 146 €

64,3 %

1 790 309 €

80,0 %

14 746 159 €

28,6 %

514 696 €

%

-1 299 166 €

-141,7 %

Relatívne ukazovatele

6.36 %

0,4 %

2.49

0,6

3.96 %

1,5 %

96.51 %

-4,1 %

0.23

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 270 050 € 69,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 893 793 € 72,5 %
Zmena stavu zásob 26 193 € 60,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 238 242 € 70,2 %
Náklady na materiál, energie 909 067 € 29,5 %
Služby 1 252 418 € 90,3 %
Pridaná hodnota 1 790 309 € 80,0 %
Osobné náklady 718 038 € 35,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 243 229 € -2,7 %
Opravné položky 175 € 100,0 %
Ostatné výnosy 61 650 € 27,0 %
Iné prevádzkové náklady 199 710 € 62,6 %
Zisk z predaja majetku 152 958 € -37,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 843 765 € 118,3 %
HV z finančnej činnosti -47 215 € -83,4 %
z toho Nákladové úroky 53 599 € 116,5 %
HV pred zdanením 796 550 € 120,8 %
Daň 212 216 € 170,2 %
HV po zdanení 584 334 € 107,1 %
EBITDA 934 036 € 139,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 746 159 € 28,6 %
 
Neobežný majetok 2 207 474 € 199,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 207 474 € 199,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 510 315 € 16,8 %
Zásoby 9 288 392 € 11,4 %
Dlhodobé pohľadávky 30 648 € 19,5 %
Krátkodobé pohľadávky 3 107 003 € 128,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 84 272 € -91,4 %
 
Časové rozlíšenie 28 370 € 47,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 746 159 € 28,6 %
 
Vlastné imanie
514 696 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov -75 138 € 78,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 584 334 € 107,1 %
 
Záväzky 14 227 920 € 23,4 %
Dlhodobé záväzky 308 582 € 14,0 %
Krátkodobé záväzky 9 886 159 € 22,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 3 917 501 € 24,7 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 115 678 € %

 
Časové rozlíšenie 3 543 € 116,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?