Todos s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Todos s.r.o.
Sídlo:
Lamačská cesta 109A
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/101790/B
Od 24.12.2014, posledná zmena 26.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Vojtko
IČO:
47256397
DIČ:
2120160405

IČ DPH:

SK2120160405
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Todos group, s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 08.04.2024 ako riadna.

Firma Todos s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 60 962 027 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 116,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 749 414 EUR vzrástol medziročne o 1 165 080 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 151 513 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 534 115 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 492,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 79,01%.

Absolútne ukazovatele

61 811 376 €

114,6 %

4 722 144 €

163,8 %

22 416 090 €

52,0 %

2 264 109 €

%

-1 252 833 €

3,6 %

Relatívne ukazovatele

7.75 %

1,4 %

3.67

1,2

7.80 %

3,8 %

89.90 %

-6,6 %

0.24

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 151 513 € 113,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 810 514 € 154,0 %
Zmena stavu zásob -24 265 € -192,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 617 398 € 96,5 %
Náklady na materiál, energie 1 171 498 € 28,9 %
Služby 7 426 722 € %

Pridaná hodnota 4 722 144 € 163,8 %
Osobné náklady 1 285 393 € 79,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 617 402 € 153,8 %
Opravné položky 333 € 90,3 %
Ostatné výnosy 82 112 € 33,2 %
Iné prevádzkové náklady 231 632 € 16,0 %
Zisk z predaja majetku 247 920 € 62,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 917 416 € 245,8 %
HV z finančnej činnosti -706 461 € %
z toho Nákladové úroky 737 149 € %

HV pred zdanením 2 210 955 € 177,6 %
Daň 461 541 € 117,5 %
HV po zdanení 1 749 414 € 199,4 %
EBITDA 3 286 898 € 251,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 416 090 € 52,0 %
 
Neobežný majetok 4 251 114 € 92,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 251 114 € 92,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 18 143 279 € 45,0 %
Zásoby 13 365 468 € 43,9 %
Dlhodobé pohľadávky 115 466 € 276,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 028 679 € -2,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 633 666 € %

 
Časové rozlíšenie 21 697 € -23,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 416 090 € 52,0 %
 
Vlastné imanie
2 264 109 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 509 195 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 749 414 € 199,4 %
 
Záväzky 20 146 748 € 41,6 %
Dlhodobé záväzky 690 962 € 123,9 %
Krátkodobé záväzky 7 057 518 € -28,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 12 239 592 € 212,4 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 158 676 € 37,2 %
 
Časové rozlíšenie 5 233 € 47,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?