ITW Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • RCU Slovakia s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ITW Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 1384
01401 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/69768/L
Od 14.7.2015, posledná zmena 10.1.2023
Štatutárny orgán:
  • David Overbeck Livingston
  • Joanna Barbara Pasek
IČO:
47258144
DIČ:
2120107528

IČ DPH:

SK2120107528
Podľa §4, registrovaný od 2.7.2016
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
15 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • ITW Gamma Sarl (100,0%)
  • ITW (EU) Holdings Sarl (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ITW Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 795 313 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 768 051 EUR vzrástol medziročne o 2 455 302 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,02%.

Absolútne ukazovatele

44 887 709 €

9,4 %

13 155 721 €

3,2 %

28 966 434 €

13,8 %

23 460 822 €

%

9 505 821 €

226,1 %

Relatívne ukazovatele

30.74 %

-2,0 %

1.82

0,1

9.56 %

8,3 %

19.01 %

-58,6 %

2.34

1,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 650 645 € 12,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 144 668 € 9,9 %
Zmena stavu zásob 281 732 € -23,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 197 740 € 29,4 %
Náklady na materiál, energie 17 221 811 € 7,4 %
Služby 11 469 320 € 19,8 %
Pridaná hodnota 13 155 721 € 3,2 %
Osobné náklady 7 209 119 € 0,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 475 697 € -28,4 %
Opravné položky -12 349 € 83,3 %
Ostatné výnosy 984 587 € 12,8 %
Iné prevádzkové náklady 822 393 € -56,2 %
Zisk z predaja majetku -439 155 € 18,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 238 746 € %

HV z finančnej činnosti -161 812 € 43,2 %
z toho Nákladové úroky 149 410 € -46,1 %
HV pred zdanením 3 076 934 € %

Daň 308 883 € 100,0 %
HV po zdanení 2 768 051 € %

EBITDA 6 108 796 € 35,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 966 434 € 13,8 %
 
Neobežný majetok 14 827 791 € 7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 796 651 € 10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 140 € -92,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 105 119 € 24,4 %
Zásoby 3 281 055 € 2,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 823 597 € 72,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 467 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 33 524 € -88,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 966 434 € 13,8 %
 
Vlastné imanie
23 460 822 € %

Základné imanie 15 005 000 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 15 785 243 € 0,0 %
HV minulých rokov -10 097 472 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 768 051 € %

 
Záväzky 5 487 922 € -72,2 %
Dlhodobé záväzky 140 107 € %

Krátkodobé záväzky 4 615 132 € -75,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 732 683 € 27,2 %
 
Časové rozlíšenie 17 690 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?