NOURUS - MÄSO s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NOURUS - MÄSO s.r.o.
Sídlo:
Tešedíkovo 1532
92582 Tešedíkovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/32160/T
Od 25.7.2013, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Norbert Tóth
IČO:
47335718
DIČ:
2023822097

IČ DPH:

SK2023822097
Podľa §4, registrovaný od 31.10.2013
SK NACE (RÚZ):
10110 Spracovanie a konzervovanie mäsa
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Zuzana Tóthová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma NOURUS - MÄSO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 448 260 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 30 020 EUR vzrástol medziročne o 25 798 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 28,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,17%.

Absolútne ukazovatele

29 970 723 €

10,4 %

1 299 331 €

-3,6 %

8 776 464 €

4,6 %

2 190 119 €

1,4 %

-1 711 489 €

-30,2 %

Relatívne ukazovatele

4.41 %

-0,6 %

1.14

0,0

0.34 %

0,3 %

75.05 %

0,8 %

0.58

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 110 897 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 337 363 € 8,5 %
Zmena stavu zásob 280 541 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 108 301 € %

Náklady na materiál, energie 27 782 332 € 11,4 %
Služby 538 837 € -28,9 %
Pridaná hodnota 1 299 331 € -3,6 %
Osobné náklady 1 143 679 € -7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 135 560 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 57 669 € -36,0 %
Iné prevádzkové náklady 117 605 € 41,0 %
Zisk z predaja majetku 184 200 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 144 356 € 15,5 %
HV z finančnej činnosti -96 268 € 7,8 %
z toho Nákladové úroky 59 160 € 31,4 %
HV pred zdanením 48 088 € 133,8 %
Daň 18 068 € 10,5 %
HV po zdanení 30 020 € %

EBITDA 95 716 € -21,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 776 464 € 4,6 %
 
Neobežný majetok 4 612 298 € 12,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 612 298 € 12,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 146 431 € -1,3 %
Zásoby 566 226 € -3,5 %
Dlhodobé pohľadávky 456 902 € -8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 635 157 € -6,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 488 146 € 63,5 %
 
Časové rozlíšenie 17 735 € -76,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 776 464 € 4,6 %
 
Vlastné imanie
2 190 119 € 1,4 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 101 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 049 099 € 0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 30 020 € %

 
Záväzky 6 586 345 € 5,7 %
Dlhodobé záväzky 562 782 € 45,3 %
Krátkodobé záväzky 3 942 160 € 5,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 545 768 € -20,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 476 593 € 9,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 59 042 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?