VPC s. r. o.

Historický názov:
  • Dog Sushi s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VPC s. r. o.
Sídlo:
Plynárenská 4659/1
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/139576/B
Od 17.8.2013, posledná zmena 21.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Maksym Lifar
IČO:
47355671
DIČ:
2023834604

IČ DPH:

SK2023834604
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2014
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Maksym Lifar (100,0%)
Ďalšie informácie:
14 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma VPC s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 433 144 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 98,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 29 812 EUR poklesol medziročne o 13 367 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,4% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 433 144 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 46 573 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 87,03%.

Absolútne ukazovatele

449 317 €

-98,7 %

38 324 €

12,5 %

678 055 €

-78,8 %

426 312 €

8,3 %

23 896 €

-74,2 %

Relatívne ukazovatele

8.85 %

8,8 %

N/A

0,0

4.40 %

3,1 %

37.13 %

-50,6 %

41.57

40,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 433 144 € -98,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 386 571 € -98,9 %
Náklady na materiál, energie 2 807 € 19,4 %
Služby 5 442 € -87,0 %
Pridaná hodnota 38 324 € 12,5 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 14 645 € -25,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 2 593 € -10,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 21 086 € 80,9 %
HV z finančnej činnosti 14 281 € -68,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 35 367 € -37,3 %
Daň 5 555 € -58,0 %
HV po zdanení 29 812 € -31,0 %
EBITDA 35 731 € 14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
678 055 € -78,8 %
 
Neobežný majetok 653 570 € 18,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 653 570 € 21,5 %
 
Obežný majetok 24 485 € -99,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 18 979 € -99,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 506 € -99,0 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 678 055 € -78,8 %
 
Vlastné imanie
426 312 € 8,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 103 200 € %

HV minulých rokov 288 300 € -16,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 29 812 € -31,0 %
 
Záväzky 251 743 € -91,0 %
Dlhodobé záväzky 250 062 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 589 € -100,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 092 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?