VPC s. r. o.

Historický názov:
  • Dog Sushi s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VPC s. r. o.
Sídlo:
Plynárenská 4659/1
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/139576/B
Od 17.8.2013, posledná zmena 21.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Maksym Lifar
IČO:
47355671
DIČ:
2023834604

IČ DPH:

SK2023834604
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2014
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Maksym Lifar (100,0%)
Ďalšie informácie:
14 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.03.2023 ako riadna.

Firma VPC s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 927 587 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1 036,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 43 179 EUR vzrástol medziročne o 39 123 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,24% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 927 587 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 78 388 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 54,12%.

Absolútne ukazovatele

34 186 630 €

%

34 065 €

206,1 %

3 202 422 €

%

393 800 €

12,3 %

92 523 €

-66,6 %

Relatívne ukazovatele

0.10 %

-0,3 %

N/A

0,0

1.35 %

0,2 %

87.70 %

87,3 %

1.04

%

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 927 587 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 849 199 € %

Náklady na materiál, energie 2 350 € 15,9 %
Služby 41 973 € -54,1 %
Pridaná hodnota 34 065 € 206,1 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 19 528 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 883 € -98,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 11 654 € 213,0 %
HV z finančnej činnosti 44 759 € 203,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 56 413 € %

Daň 13 234 € %

HV po zdanení 43 179 € %

EBITDA 31 182 € 238,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 202 422 € %

 
Neobežný majetok 552 380 € %

Dlhodobý hmotný majetok 14 645 € -57,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 537 735 € %

 
Obežný majetok 2 650 042 € %

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 078 777 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 571 265 € 107,2 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 202 422 € %

 
Vlastné imanie
393 800 € 12,3 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 345 121 € 1,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 43 179 € %

 
Záväzky 2 808 622 € %

Dlhodobé záväzky 250 062 € %

Krátkodobé záväzky 2 557 519 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 041 € 17,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?