Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
Sídlo:
Trakovice 461
91933 Trakovice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10607/T
Od 4.9.2013, posledná zmena 28.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Bilohuščin
  • Ing. Peter Kamenický
  • Mgr. Ing. Silvia Horváthová
IČO:
47400781
DIČ:
2023843382

IČ DPH:

SK2023843382
Podľa §4, registrovaný od 14.10.2013
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
71 524 700 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Spoločnosť pre skladovanie, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 267 174 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 705 738 EUR vzrástol medziročne o 991 091 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,8%.

Absolútne ukazovatele

28 362 837 €

2,8 %

6 669 975 €

-4,2 %

94 314 748 €

2,5 %

88 652 736 €

2,3 %

33 542 904 €

16,8 %

Relatívne ukazovatele

23.60 %

-1,7 %

10.08

-0,1

2.87 %

1,0 %

6.00 %

0,2 %

13.94

2,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 267 174 € 2,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 17 625 € 11,2 %
Služby 21 579 574 € 4,9 %
Pridaná hodnota 6 669 975 € -4,2 %
Osobné náklady 661 400 € -3,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 271 995 € -23,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 13 374 € 1,0 %
Iné prevádzkové náklady 285 215 € -72,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 464 739 € 52,9 %
HV z finančnej činnosti 76 525 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 541 264 € 56,2 %
Daň 835 526 € 51,1 %
HV po zdanení 2 705 738 € 57,8 %
EBITDA 5 736 734 € 9,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 314 748 € 2,5 %
 
Neobežný majetok 58 180 820 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 58 042 580 € -3,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 138 240 € -15,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 36 050 617 € 14,2 %
Zásoby 14 382 € 0,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 941 781 € 3,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 33 094 454 € 15,2 %
 
Časové rozlíšenie 83 311 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 314 748 € 2,5 %
 
Vlastné imanie
88 652 736 € 2,3 %
Základné imanie 71 524 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 472 580 € 2,1 %
HV minulých rokov 5 949 718 € 16,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 705 738 € 57,8 %
 
Záväzky 5 662 012 € 6,4 %
Dlhodobé záväzky 3 003 059 € 26,3 %
Krátkodobé záväzky 2 591 024 € -9,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 929 € -11,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?