SPOLCHEMIE SK, s. r. o.

Historický názov:
  • M - CHEMEX s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SPOLCHEMIE SK, s. r. o.
Sídlo:
Gagarinova 7/A
82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/92623/B
Od 3.10.2013, posledná zmena 19.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Tamchyna, MBA
  • Ing. Jaromír Florián
  • Ing. Pavel Pleva
  • Mgr. Jan Křička
IČO:
47454750
DIČ:
2023920393

IČ DPH:

SK7120001768
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
600 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SPOLCHEMIE Distribution, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 05.06.2024 ako riadna.

Firma SPOLCHEMIE SK, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 80 839 113 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 107 104 EUR vzrástol medziročne o 39 980 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 41,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 159,16%.

Absolútne ukazovatele

111 967 372 €

3,8 %

1 235 771 €

107,0 %

10 167 944 €

12,9 %

863 279 €

14,2 %

756 108 €

5,6 %

Relatívne ukazovatele

1.53 %

0,7 %

1.98

-0,5

1.05 %

0,3 %

91.51 %

-0,1 %

0.71

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 80 839 113 € 18,5 %
Zmena stavu zásob -303 418 € -114,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 73 604 080 € 22,5 %
Služby 5 695 844 € -41,2 %
Pridaná hodnota 1 235 771 € 107,0 %
Osobné náklady 623 283 € 159,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 24 797 471 € -18,3 %
Iné prevádzkové náklady 24 800 260 € -18,3 %
Zisk z predaja majetku -158 € -100,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 609 541 € 58,2 %
HV z finančnej činnosti -412 640 € -56,5 %
z toho Nákladové úroky 523 814 € 80,0 %
HV pred zdanením 196 901 € 61,8 %
Daň 89 797 € 64,6 %
HV po zdanení 107 104 € 59,6 %
EBITDA 609 699 € 72,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 167 944 € 12,9 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 167 319 € 12,9 %
Zásoby 3 479 206 € -22,8 %
Dlhodobé pohľadávky 125 150 € 85,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 117 285 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 4 445 678 € 101,7 %
 
Časové rozlíšenie 625 € -75,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 167 944 € 12,9 %
 
Vlastné imanie
863 279 € 14,2 %
Základné imanie 600 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 393 € %

HV minulých rokov 148 782 € 68,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 107 104 € 59,6 %
 
Záväzky 9 304 665 € 12,7 %
Dlhodobé záväzky 0 € 0 %
Krátkodobé záväzky 9 286 686 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 17 979 € -33,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?