Loading

SystemiX s. r. o.

Historický názov:
  • Tynet Systems, s. r. o.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SystemiX s. r. o.
Sídlo:
Gorkého 10
81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/153882/B
Od 6.11.2013, posledná zmena 18.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Hasan Kodzhayumer
IČO:
47503556
DIČ:
2023930799

IČ DPH:

SK2023930799
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2013
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hasan Kodzhayumer (100,0%)
Ďalšie informácie:
17 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma SystemiX s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 153 814 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutá strata 304 EUR sa prehĺbila medziročne o 304 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 153 814 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 218 284 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Absolútne ukazovatele

38 153 817 €

100,0 %

3 376 €

100,0 %

2 867 635 €

%

2 311 €

-11,6 %

2 311 €

-11,6 %

Relatívne ukazovatele

0.01 %

0,0 %

N/A

0,0

-0.01 %

-0,0 %

99.92 %

99,9 %

1.00

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 153 814 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 935 530 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie
Služby 1 214 908 € 100,0 %
Pridaná hodnota 3 376 € 100,0 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 143 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 233 € 100,0 %
HV z finančnej činnosti -3 537 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -304 € -100,0 %
Daň
HV po zdanení -304 € -100,0 %
EBITDA 3 233 € 100,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 867 635 € %

 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 867 635 € %

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 646 379 € 100,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 221 256 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 867 635 € %

 
Vlastné imanie
2 311 € -11,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 41 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 426 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -304 € -100,0 %
 
Záväzky 2 865 324 € 100,0 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 864 519 € 100,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 805 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?