STEEL TEAM s.r.o.

Historický názov:
  • VIHORLAT STAVIVÁ s.r.o.
  • Majster Market s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEEL TEAM s.r.o.
Sídlo:
Močarianska 3
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35288/V
Od 22.2.2014, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Balint
IČO:
47618043
DIČ:
2024037686

IČ DPH:

SK2024037686
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2015
SK NACE (RÚZ):
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Základné imanie:
33 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Balint (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma STEEL TEAM s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 193 197 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 470 087 EUR vzrástol medziročne o 692 064 EUR.

Firma predala tovar za 38 754 004 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 786 839 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,27%.

Absolútne ukazovatele

75 109 162 €

16,1 %

2 609 592 €

72,6 %

6 615 931 €

29,6 %

2 099 033 €

106,0 %

1 575 957 €

70,6 %

Relatívne ukazovatele

6.49 %

2,1 %

6.99

1,6

22.22 %

7,0 %

68.27 %

-11,8 %

1.06

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 754 004 € 13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 439 193 € 121,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 967 165 € 10,3 %
Náklady na materiál, energie 496 788 € 74,5 %
Služby 1 980 151 € 59,9 %
Pridaná hodnota 2 609 592 € 72,6 %
Osobné náklady 373 520 € 32,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 248 179 € 51,3 %
Opravné položky 139 501 € %

Ostatné výnosy 34 829 672 € 16,5 %
Iné prevádzkové náklady 34 933 518 € 16,6 %
Zisk z predaja majetku 53 550 € 81,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 937 597 € 87,0 %
HV z finančnej činnosti -58 569 € -70,2 %
z toho Nákladové úroky 21 330 € 151,0 %
HV pred zdanením 1 879 028 € 87,6 %
Daň 408 941 € 82,7 %
HV po zdanení 1 470 087 € 89,0 %
EBITDA 2 132 226 € 82,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 615 931 € 29,6 %
 
Neobežný majetok 2 350 780 € 296,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 350 780 € 296,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 229 167 € -5,4 %
Zásoby 1 406 029 € 48,9 %
Dlhodobé pohľadávky 29 978 € 284,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 646 725 € 11,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 146 435 € -87,1 %
 
Časové rozlíšenie 35 984 € -10,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 615 931 € 29,6 %
 
Vlastné imanie
2 099 033 € 106,0 %
Základné imanie 33 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 586 € 0,0 %
HV minulých rokov 574 360 € 208,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 470 087 € 89,0 %
 
Záväzky 4 516 898 € 10,5 %
Dlhodobé záväzky 416 044 € 37,5 %
Krátkodobé záväzky 1 955 291 € -43,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 418 783 € %

Bankové úvery krátkodobé 703 925 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 22 855 € 54,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?