STEEL TEAM s.r.o.

Historický názov:
  • VIHORLAT STAVIVÁ s.r.o.
  • Majster Market s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEEL TEAM s.r.o.
Sídlo:
Močarianska 3
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35288/V
Od 22.2.2014, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Balint
IČO:
47618043
DIČ:
2024037686

IČ DPH:

SK2024037686
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2015
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
33 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Balint (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma STEEL TEAM s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 23 825 066 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 40,72%. Dosiahnutá strata je 44 435 EUR.

Firma predala tovar za 20 382 009 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 591 012 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 87,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 40,18%.

Absolútne ukazovatele

41 726 948 €

-44,4 %

973 685 €

-62,7 %

6 734 391 €

1,8 %

2 054 599 €

-2,1 %

1 627 726 €

3,3 %

Relatívne ukazovatele

4.09 %

-2,4 %

1.86

-5,1

-0.66 %

-22,9 %

69.49 %

1,2 %

1.19

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 382 009 € -47,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 443 057 € 139,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 790 997 € -46,3 %
Náklady na materiál, energie 482 166 € -2,9 %
Služby 3 717 719 € 87,7 %
Pridaná hodnota 973 685 € -62,7 %
Osobné náklady 523 609 € 40,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 313 501 € 26,3 %
Opravné položky -139 501 € -200,0 %
Ostatné výnosy 17 856 250 € -48,7 %
Iné prevádzkové náklady 17 943 218 € -48,6 %
Zisk z predaja majetku 4 163 € -92,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 53 770 € -97,2 %
HV z finančnej činnosti -89 160 € -52,2 %
z toho Nákladové úroky 89 658 € %

HV pred zdanením -35 390 € -101,9 %
Daň 9 045 € -97,8 %
HV po zdanení -44 435 € -103,0 %
EBITDA 223 607 € -89,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 734 391 € 1,8 %
 
Neobežný majetok 2 162 771 € -8,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 162 771 € -8,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 525 843 € 7,0 %
Zásoby 1 061 209 € -24,5 %
Dlhodobé pohľadávky 20 933 € -30,2 %
Krátkodobé pohľadávky 3 012 877 € 13,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 430 824 € 194,2 %
 
Časové rozlíšenie 45 777 € 27,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 734 391 € 1,8 %
 
Vlastné imanie
2 054 599 € -2,1 %
Základné imanie 33 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 586 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 044 448 € 256,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -44 435 € -103,0 %
 
Záväzky 4 679 792 € 3,6 %
Dlhodobé záväzky 303 922 € -26,9 %
Krátkodobé záväzky 2 114 661 € 8,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 425 762 € 0,5 %
Bankové úvery krátkodobé 808 300 € 14,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 147 € 18,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?