Wertheim T, s.r.o.

Historický názov:
  • VGD - AVOS extra3 s.r.o.
  • CEREM s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Wertheim T, s.r.o.
Sídlo:
Kračanská cesta 49
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/43563/T
Od 4.1.2014, posledná zmena 30.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. MBA Roman Foramitti
  • JUDr. Ing. Ivan Rod
  • JUDr. Roman Rod, MBA
IČO:
47618248
DIČ:
2024015664

IČ DPH:

SK2024015664
Podľa §4, registrovaný od 9.1.2019
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
78 483 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • WERTHEIM Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Wertheim T, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 179 208 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 752 649 EUR vzrástol medziročne o 1 918 531 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,33%.

Absolútne ukazovatele

75 311 266 €

17,8 %

14 024 847 €

6,5 %

36 880 457 €

9,4 %

18 049 445 €

11,5 %

16 182 512 €

64,0 %

Relatívne ukazovatele

19.70 %

-2,3 %

1.36

-0,0

10.18 %

4,7 %

51.06 %

-0,9 %

1.41

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 179 208 € 19,0 %
Zmena stavu zásob -37 396 € 97,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 531 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 41 457 217 € 27,4 %
Služby 15 628 852 € 21,5 %
Pridaná hodnota 14 024 847 € 6,5 %
Osobné náklady 10 298 995 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 054 321 € 1,3 %
Opravné položky -213 346 € -130,1 %
Ostatné výnosy 1 960 759 € 13,6 %
Iné prevádzkové náklady 219 611 € -71,9 %
Zisk z predaja majetku 1 180 553 € 92,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 836 943 € 99,6 %
HV z finančnej činnosti -97 963 € 29,3 %
z toho Nákladové úroky 148 129 € -10,4 %
HV pred zdanením 4 738 980 € 107,4 %
Daň 986 331 € 118,7 %
HV po zdanení 3 752 649 € 104,6 %
EBITDA 5 467 000 € 47,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 880 457 € 9,4 %
 
Neobežný majetok 5 276 685 € -7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 141 829 € -8,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 134 856 € 226,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 555 723 € 12,7 %
Zásoby 9 932 601 € 19,0 %
Dlhodobé pohľadávky 222 519 € -94,7 %
Krátkodobé pohľadávky 16 918 142 € 38,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 482 461 € 40,9 %
 
Časové rozlíšenie 48 049 € 2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 880 457 € 9,4 %
 
Vlastné imanie
18 049 445 € 11,5 %
Základné imanie 78 483 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 272 915 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 945 398 € -0,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 752 649 € 104,6 %
 
Záväzky 18 831 012 € 7,4 %
Dlhodobé záväzky 1 556 170 € -17,6 %
Krátkodobé záväzky 8 733 780 € 24,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 143 818 € -20,2 %
Bankové úvery krátkodobé 6 464 961 € -6,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 932 283 € 26,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?