SFG Holding, s.r.o.

Historický názov:
  • NH ELEKTRO s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SFG Holding, s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská ulica 5234/45
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/34580/T
Od 24.1.2014, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Libor Nižnanský
IČO:
47652870
DIČ:
2024012287

IČ DPH:

SK2024012287
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2014
SK NACE (RÚZ):
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • KARPATY FAMILY, a. s. (50,0%)
  • SIDANIJO s.r.o. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma SFG Holding, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 39 814 584 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,17%. Dosiahnutá strata je 1 121 845 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 17,16%.

Absolútne ukazovatele

63 152 656 €

-16,2 %

-934 755 €

%

8 394 058 €

-41,8 %

2 521 543 €

-30,8 %

1 348 626 €

-55,4 %

Relatívne ukazovatele

-2.35 %

-3,1 %

-3.48

-4,6

-13.36 %

-14,1 %

69.96 %

-4,8 %

0.36

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 655 € -98,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 733 929 € -12,3 %
Zmena stavu zásob -830 755 € -213,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 65 716 € -98,6 %
Náklady na materiál, energie 34 715 283 € -14,6 %
Služby 5 137 585 € 1,7 %
Pridaná hodnota -934 755 € %
Osobné náklady 268 578 € -17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 51 989 € -16,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 23 720 375 € -1,4 %
Iné prevádzkové náklady 23 767 096 € -1,5 %
Zisk z predaja majetku 391 214 € -2,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -910 829 € %
HV z finančnej činnosti -211 016 € -13,9 %
z toho Nákladové úroky 237 558 € 41,3 %
HV pred zdanením -1 121 845 € %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -1 121 845 € %
EBITDA -1 250 054 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 394 058 € -41,8 %
 
Neobežný majetok 1 975 536 € 16,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 831 536 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 144 000 € 32,4 %
 
Obežný majetok 6 407 543 € -49,6 %
Zásoby 4 604 344 € -54,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 799 752 € -28,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 447 € -97,6 %
 
Časové rozlíšenie 10 979 € 3,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 394 058 € -41,8 %
 
Vlastné imanie
2 521 543 € -30,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 550 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 087 888 € 5,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 121 845 € %
 
Záväzky 5 872 515 € -45,5 %
Dlhodobé záväzky -900 € -282,6 %
Krátkodobé záväzky 2 789 597 € -63,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 794 035 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 280 299 € 8,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 484 € -5,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?