SFG Holding, s.r.o.

Historický názov:
  • NH ELEKTRO s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SFG Holding, s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská ulica 5234/45
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/34580/T
Od 24.1.2014, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Libor Nižnanský
IČO:
47652870
DIČ:
2024012287

IČ DPH:

SK2024012287
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2014
SK NACE (RÚZ):
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • KARPATY FAMILY, a. s. (50,0%)
  • SIDANIJO s.r.o. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.02.2023 ako riadna.

Firma SFG Holding, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 157 103 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 112 023 EUR poklesol medziročne o 1 511 824 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,49%.

Absolútne ukazovatele

75 379 068 €

4,0 %

374 781 €

-87,6 %

14 411 467 €

24,6 %

3 643 388 €

-4,9 %

3 021 211 €

-32,8 %

Relatívne ukazovatele

0.73 %

-6,0 %

1.16

-9,9

0.78 %

-13,3 %

74.72 %

7,8 %

0.27

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 848 420 € 5,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 308 683 € 14,6 %
Zmena stavu zásob -265 083 € -106,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 833 391 € -0,3 %
Náklady na materiál, energie 40 631 695 € 8,6 %
Služby 5 052 153 € 21,5 %
Pridaná hodnota 374 781 € -87,6 %
Osobné náklady 324 232 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 61 948 € 22,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 24 053 950 € 8,0 %
Iné prevádzkové náklady 24 120 408 € 8,2 %
Zisk z predaja majetku 400 188 € 182,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 322 331 € -85,3 %
HV z finančnej činnosti -185 188 € -49,6 %
z toho Nákladové úroky 168 157 € 62,5 %
HV pred zdanením 137 143 € -93,4 %
Daň 25 120 € -94,3 %
HV po zdanení 112 023 € -93,1 %
EBITDA -15 909 € -100,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 411 467 € 24,6 %
 
Neobežný majetok 1 691 549 € 105,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 827 801 € 0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 863 748 € 100,0 %
 
Obežný majetok 12 709 350 € 18,4 %
Zásoby 10 055 632 € 24,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 508 980 € 0,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 144 738 € -13,8 %
 
Časové rozlíšenie 10 568 € 13,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 411 467 € 24,6 %
 
Vlastné imanie
3 643 388 € -4,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 550 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 975 865 € 203,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 112 023 € -93,1 %
 
Záväzky 10 768 079 € 39,2 %
Dlhodobé záväzky 493 € -40,2 %
Krátkodobé záväzky 7 601 478 € 54,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 058 856 € -28,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 097 229 € 56,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 023 € -29,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?