Decathlon SK s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Decathlon SK s. r. o.
Sídlo:
Pri letisku 2
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/96722/B
Od 31.1.2014, posledná zmena 28.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Narendra Ameriya
  • Guillaume Houles
IČO:
47658827
DIČ:
2024047542

IČ DPH:

SK2024047542
Podľa §4, registrovaný od 27.11.2014
SK NACE (RÚZ):
47640 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DECATHLON SA (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Decathlon SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 80 371 154 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 447 685 EUR vzrástol medziročne o 783 585 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 784 814 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 862 108 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,33%.

Absolútne ukazovatele

80 730 585 €

30,0 %

15 894 070 €

38,3 %

29 220 511 €

45,2 %

6 432 134 €

29,0 %

-671 897 €

%

Relatívne ukazovatele

19.78 %

1,1 %

1.65

0,0

11.80 %

-1,4 %

77.99 %

2,8 %

0.57

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 784 814 € 31,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 586 340 € -29,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 53 922 706 € 30,4 %
Náklady na materiál, energie 1 020 471 € 76,6 %
Služby 9 550 641 € 19,1 %
Pridaná hodnota 15 894 070 € 38,3 %
Osobné náklady 9 641 151 € 34,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 236 526 € 21,8 %
Opravné položky -16 734 € %
Ostatné výnosy 44 077 € -93,3 %
Iné prevádzkové náklady 218 992 € 8,0 %
Zisk z predaja majetku -13 797 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 827 681 € 28,6 %
HV z finančnej činnosti -367 369 € -12,1 %
z toho Nákladové úroky 1 131 € -85,0 %
HV pred zdanením 4 460 312 € 30,1 %
Daň 1 012 627 € 32,6 %
HV po zdanení 3 447 685 € 29,4 %
EBITDA 6 061 270 € 27,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 220 511 € 45,2 %
 
Neobežný majetok 8 161 429 € 37,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 107 698 € 38,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 53 731 € 24,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 860 895 € 48,7 %
Zásoby 8 366 410 € 53,5 %
Dlhodobé pohľadávky 594 948 € 23,8 %
Krátkodobé pohľadávky 588 481 € 127,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 311 056 € 44,4 %
 
Časové rozlíšenie 198 187 € 10,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 220 511 € 45,2 %
 
Vlastné imanie
6 432 134 € 29,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 650 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 328 949 € 99,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 447 685 € 29,4 %
 
Záväzky 22 788 377 € 50,5 %
Dlhodobé záväzky 39 559 € -4,3 %
Krátkodobé záväzky 21 136 031 € 53,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 612 787 € 18,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?