Loading

FUSO Industries Slovakia s. r. o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FUSO Industries Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Robotnícka 2181/117
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/29989/R
Od 25.1.2014, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Jiro Kuno
  • Masahiko Nakamura
IČO:
47660392
DIČ:
2023998218

IČ DPH:

SK2023998218
Podľa §4, registrovaný od 26.2.2014
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Fuso Kogyo Kabushiki Kaisha (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma FUSO Industries Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 693 553 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 701 514 EUR poklesol medziročne o 27 453 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,23% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,86%.

Absolútne ukazovatele

35 683 630 €

38,2 %

4 737 688 €

20,5 %

15 478 449 €

7,5 %

5 999 301 €

44,8 %

7 496 589 €

22,6 %

Relatívne ukazovatele

13.66 %

-1,8 %

1.43

0,0

4.53 %

-0,5 %

61.24 %

-10,0 %

1.03

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 693 553 € 36,4 %
Zmena stavu zásob 431 206 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 27 568 045 € 42,0 %
Služby 2 819 026 € 34,4 %
Pridaná hodnota 4 737 688 € 20,5 %
Osobné náklady 3 324 303 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 148 193 € -0,2 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 548 262 € 227,7 %
Iné prevádzkové náklady 834 684 € 249,5 %
Zisk z predaja majetku 8 500 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 987 270 € 3,0 %
HV z finančnej činnosti -62 101 € -22,3 %
z toho Nákladové úroky 54 489 € 24,5 %
HV pred zdanením 925 169 € 1,9 %
Daň 223 655 € 25,0 %
HV po zdanení 701 514 € -3,8 %
EBITDA 1 126 963 € 1,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 478 449 € 7,5 %
 
Neobežný majetok 1 391 816 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 325 190 € -5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 66 626 € -29,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 958 509 € 9,0 %
Zásoby 7 283 013 € 11,5 %
Dlhodobé pohľadávky 4 851 € 11,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 193 413 € 26,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 477 232 € -31,6 %
 
Časové rozlíšenie 128 124 € 22,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 478 449 € 7,5 %
 
Vlastné imanie
5 999 301 € 44,8 %
Základné imanie 4 000 000 € 60,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 410 547 € 9,7 %
HV minulých rokov 887 240 € 64,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 701 514 € -3,8 %
 
Záväzky 9 479 148 € -7,6 %
Dlhodobé záväzky 1 542 768 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 5 991 513 € -0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 160 193 € -33,8 %
Bankové úvery krátkodobé 593 680 € -21,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 190 994 € 10,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?