Loading

Mondelez Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Slovakia Commercial s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mondelez Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Račianska 44
83242 Bratislava-Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/97326/B
Od 20.2.2014, posledná zmena 1.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Pračko
  • Igor Takáč
  • Tomáš Kautský
IČO:
47681225
DIČ:
2024061050

IČ DPH:

SK2024061050
Podľa §4, registrovaný od 27.6.2014
SK NACE (RÚZ):
46360 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
Základné imanie:
20 475 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mondelez Slovakia Holding a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Mondelez Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 646 429 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 576 240 EUR vzrástol medziročne o 62 719 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 72 646 429 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 689 557 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 80,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 33,65%.

Absolútne ukazovatele

73 177 314 €

24,2 %

6 623 553 €

78,5 %

36 342 876 €

3,1 %

21 150 760 €

2,8 %

1 790 889 €

-85,8 %

Relatívne ukazovatele

9.12 %

2,8 %

2.36

0,6

1.59 %

0,1 %

41.80 %

0,2 %

1.14

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 72 646 429 € 23,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 60 956 872 € 17,8 %
Náklady na materiál, energie 953 835 € -17,2 %
Služby 4 117 150 € 80,1 %
Pridaná hodnota 6 623 553 € 78,5 %
Osobné náklady 2 807 312 € 33,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 820 476 € 261,7 %
Opravné položky -68 789 € -11,2 %
Ostatné výnosy 419 997 € %

Iné prevádzkové náklady 292 955 € %

Zisk z predaja majetku -88 227 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 098 388 € 24,2 %
HV z finančnej činnosti -77 573 € %
z toho Nákladové úroky 90 315 € %

HV pred zdanením 1 020 815 € 17,4 %
Daň 444 575 € 24,8 %
HV po zdanení 576 240 € 12,2 %
EBITDA 3 938 302 € 145,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 342 876 € 3,1 %
 
Neobežný majetok 21 434 382 € 114,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 90 717 € -4,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 171 665 € 117,4 %
Dlhodobý finančný majetok 172 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 053 100 € -44,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 553 806 € 6,1 %
Krátkodobé pohľadávky 13 499 294 € -45,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 855 394 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 342 876 € 3,1 %
 
Vlastné imanie
21 150 760 € 2,8 %
Základné imanie 20 475 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 123 919 € 26,1 %
HV minulých rokov -24 399 € 95,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 576 240 € 12,2 %
 
Záväzky 15 192 116 € 3,5 %
Dlhodobé záväzky 35 833 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky 12 563 709 € 3,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 90 € 26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 592 484 € 4,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?