INTERAGROS, a. s.

Historický názov:
  • INTERAGROS VP, a.s.
Aktualizované 28.2.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INTERAGROS, a. s.
Sídlo:
Piešťanská 3
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10745/T
Od 28.2.2014, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zoltán Pivoda
  • Tomáš Bartal
  • Vladimír Tvaroška
IČO:
47681659
DIČ:
2024074855

IČ DPH:

SK2024074855
Podľa §4, registrovaný od 30.6.2014
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
4 025 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.10.2023 ako riadna.

Firma INTERAGROS, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 470 157 629 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 923 549 EUR poklesol medziročne o 2 988 018 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 467 366 591 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 35 287 783 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,61%.

Absolútne ukazovatele

473 420 328 €

51,1 %

14 660 039 €

-7,0 %

140 287 709 €

35,1 %

13 236 924 €

-15,4 %

2 430 693 €

-55,5 %

Relatívne ukazovatele

3.12 %

-2,0 %

2.66

-0,8

2.08 %

-3,6 %

90.56 %

5,6 %

0.37

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 467 366 591 € 55,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 791 038 € -61,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 432 078 808 € 52,9 %
Náklady na materiál, energie 1 112 943 € 8,2 %
Služby 10 932 970 € 25,1 %
Pridaná hodnota 14 660 039 € -7,0 %
Osobné náklady 5 514 576 € 22,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 471 143 € 7,6 %
Opravné položky 11 338 881 € %

Ostatné výnosy 3 210 704 € -38,8 %
Iné prevádzkové náklady 4 812 558 € -19,7 %
Zisk z predaja majetku 17 059 € 76,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 123 513 € -38,7 %
HV z finančnej činnosti -1 279 065 € -72,7 %
z toho Nákladové úroky 1 119 133 € 73,7 %
HV pred zdanením 3 844 448 € -49,5 %
Daň 920 899 € -45,9 %
HV po zdanení 2 923 549 € -50,5 %
EBITDA 7 543 609 € -28,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
140 287 709 € 35,1 %
 
Neobežný majetok 14 435 659 € -1,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 959 905 € 13,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 511 386 € -28,9 %
Dlhodobý finančný majetok 964 368 € 5,1 %
 
Obežný majetok 125 469 012 € 40,7 %
Zásoby 78 775 310 € 31,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 893 666 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 44 787 249 € 54,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 787 € -26,5 %
 
Časové rozlíšenie 383 038 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 140 287 709 € 35,1 %
 
Vlastné imanie
13 236 924 € -15,4 %
Základné imanie 4 025 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 288 375 € -0,8 %
HV minulých rokov 3 000 000 € 25,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 923 549 € -50,5 %
 
Záväzky 126 797 969 € 44,2 %
Dlhodobé záväzky 23 318 € -97,5 %
Krátkodobé záväzky 29 562 543 € 34,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 256 541 € 53,0 %
Bankové úvery krátkodobé 91 712 332 € 49,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 243 235 € 136,8 %
 
Časové rozlíšenie 252 816 € -6,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?