GPV Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • CCS Slovensko s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GPV Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 1214
92003 Hlohovec
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/34186/T
Od 20.3.2014, posledná zmena 23.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Bo Lybaek
  • Hans-Peter Hauser
  • Thomas Kaiser
IČO:
47687266
DIČ:
2024057409

IČ DPH:

SK2024057409
Podľa §4, registrovaný od 24.4.2014
SK NACE (RÚZ):
26120 Výroba montovaných elektronických dosiek
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GPV DACH AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma GPV Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 189 221 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,17%. Dosiahnutá strata 3 779 392 EUR sa prehĺbila medziročne o 3 712 841 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 49,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,96%.

Absolútne ukazovatele

31 104 862 €

25,8 %

2 579 382 €

-49,3 %

34 039 802 €

42,3 %

1 468 190 €

-40,0 %

-5 375 514 €

%

Relatívne ukazovatele

9.49 %

-12,6 %

0.54

-0,8

-11.10 %

-10,8 %

95.69 %

5,9 %

0.20

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 437 785 € -70,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 751 436 € 24,3 %
Zmena stavu zásob 1 798 693 € 126,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 381 749 € -66,9 %
Náklady na materiál, energie 22 444 437 € 43,7 %
Služby 3 146 045 € 49,4 %
Pridaná hodnota 2 579 382 € -49,3 %
Osobné náklady 4 817 820 € 28,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 768 970 € 15,8 %
Opravné položky 436 301 € %

Ostatné výnosy 425 756 € %

Iné prevádzkové náklady 210 753 € 176,2 %
Zisk z predaja majetku 14 562 € 35,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 777 843 € %
HV z finančnej činnosti -1 095 965 € -66,0 %
z toho Nákladové úroky 811 549 € 115,8 %
HV pred zdanením -3 873 808 € %
Daň -94 416 € -215,8 %
HV po zdanení -3 779 392 € %
EBITDA -2 023 435 € -273,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 039 802 € 42,3 %
 
Neobežný majetok 6 987 749 € 91,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 892 880 € 89,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 94 869 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 971 899 € 33,6 %
Zásoby 20 596 462 € 37,0 %
Dlhodobé pohľadávky 73 899 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 275 740 € 24,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 25 798 € -75,5 %
 
Časové rozlíšenie 80 154 € -8,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 039 802 € 42,3 %
 
Vlastné imanie
1 468 190 € -40,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 180 000 € 20,9 %
HV minulých rokov -10 937 418 € -0,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 779 392 € %
 
Záväzky 31 853 998 € 48,3 %
Dlhodobé záväzky 14 808 € -57,1 %
Krátkodobé záväzky 31 636 054 € 48,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 203 136 € 0,7 %
 
Časové rozlíšenie 717 614 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?