KFTS s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KFTS s. r. o.
Sídlo:
Fučíkova 335/2
01501 Rajec
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/61981/L
Od 26.2.2014, posledná zmena 9.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Seiduk Kim
IČO:
47687461
DIČ:
2024038555

IČ DPH:

SK2024038555
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2014
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
3 225 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • KOREA FUEL - TECH POLAND SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA (99,98%)
  • Geumsoo Seo (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma KFTS s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 64 538 072 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 005 507 EUR vzrástol medziročne o 334 798 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,22%.

Absolútne ukazovatele

64 473 168 €

-0,5 %

14 617 353 €

14,5 %

28 930 686 €

9,9 %

15 192 690 €

24,7 %

-615 787 €

78,5 %

Relatívne ukazovatele

22.65 %

2,9 %

1.76

-0,1

10.39 %

0,2 %

47.49 %

-6,2 %

0.65

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 577 693 € -30,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 960 379 € 11,7 %
Zmena stavu zásob -83 883 € -47,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 841 480 € -26,6 %
Náklady na materiál, energie 30 991 304 € 6,5 %
Služby 8 004 052 € 2,0 %
Pridaná hodnota 14 617 353 € 14,5 %
Osobné náklady 8 292 197 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 995 780 € 0,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 14 685 € -94,9 %
Iné prevádzkové náklady 256 165 € -38,6 %
Zisk z predaja majetku 250 € 25,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 088 146 € 14,1 %
HV z finančnej činnosti -222 939 € -51,2 %
z toho Nákladové úroky 214 298 € 58,1 %
HV pred zdanením 3 865 207 € 12,5 %
Daň 859 700 € 12,5 %
HV po zdanení 3 005 507 € 12,5 %
EBITDA 6 083 676 € 9,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 930 686 € 9,9 %
 
Neobežný majetok 18 133 264 € -5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 056 702 € -5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 76 562 € -22,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 781 352 € 51,3 %
Zásoby 3 418 361 € 17,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 196 453 € 78,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 166 538 € -8,9 %
 
Časové rozlíšenie 16 070 € 28,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 930 686 € 9,9 %
 
Vlastné imanie
15 192 690 € 24,7 %
Základné imanie 3 225 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 322 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 639 683 € 44,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 005 507 € 12,5 %
 
Záväzky 13 737 996 € -2,9 %
Dlhodobé záväzky 2 106 614 € -12,5 %
Krátkodobé záväzky 8 045 535 € 10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 367 674 € 24,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 218 173 € 35,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?