Loading

Akebono Brake Slovakia s. r. o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Akebono Brake Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Bratislavská 581
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/31326/R
Od 1.4.2014, posledná zmena 27.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Shigeki Yatsuka
IČO:
47719311
DIČ:
2024078496

IČ DPH:

SK2024078496
Podľa §4, registrovaný od 13.6.2014
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
52 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Akebono Brake Industry Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Akebono Brake Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 86 177 831 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 905 596 EUR vzrástol medziročne o 360 637 EUR.

Firma predala tovar za 26 981 520 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 997 747 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,17%.

Absolútne ukazovatele

88 837 550 €

12,6 %

10 002 830 €

9,8 %

49 206 506 €

14,3 %

21 468 010 €

15,7 %

8 467 777 €

79,8 %

Relatívne ukazovatele

11.61 %

-0,3 %

1.80

0,2

5.90 %

-0,0 %

56.37 %

-0,5 %

0.87

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 981 520 € 8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 196 311 € 15,5 %
Zmena stavu zásob -23 761 € -105,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 24 983 773 € 1,2 %
Náklady na materiál, energie 45 916 080 € 17,6 %
Služby 4 962 405 € 27,2 %
Pridaná hodnota 10 002 830 € 9,8 %
Osobné náklady 5 562 342 € 0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 524 027 € -3,3 %
Opravné položky 152 850 € 137,7 %
Ostatné výnosy 2 025 695 € 0,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 100 227 € 50,4 %
Zisk z predaja majetku 207 597 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 185 658 € 21,1 %
HV z finančnej činnosti -269 984 € -286,1 %
z toho Nákladové úroky 254 775 € 59,2 %
HV pred zdanením 2 915 674 € 13,9 %
Daň 10 078 € -33,7 %
HV po zdanení 2 905 596 € 14,2 %
EBITDA 5 365 956 € 12,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 206 506 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 15 220 349 € -2,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 005 674 € -1,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 214 675 € -31,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 33 628 424 € 23,9 %
Zásoby 11 781 424 € 12,3 %
Dlhodobé pohľadávky 10 450 € 8,9 %
Krátkodobé pohľadávky 11 428 637 € 43,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 407 913 € 19,9 %
 
Časové rozlíšenie 357 733 € 10,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 206 506 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
21 468 010 € 15,7 %
Základné imanie 52 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 397 263 € 47,1 %
HV minulých rokov -33 834 849 € 6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 905 596 € 14,2 %
 
Záväzky 27 738 496 € 13,3 %
Dlhodobé záväzky 6 633 € 15,5 %
Krátkodobé záväzky 25 507 591 € 12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 339 € -15,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 223 933 € 29,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?