Loading

Group M, a.s.

Historický názov:
  • Group Slovakia, a. s.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Group M, a.s.
Sídlo:
Harmincova 2/B
84101 Bratislava-Dúbravka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5941/B
Od 12.4.2014, posledná zmena 23.4.2019
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavlína Bulejčíková
  • Mgr. Christian Malchárek
IČO:
47732865
DIČ:
2024080553

IČ DPH:

SK2024080553
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2014
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 08.01.2024 ako riadna.

Firma Group M, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 217 357 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 506 153 EUR vzrástol medziročne o 418 140 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 22 398 360 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 362 468 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,21%.

Absolútne ukazovatele

28 506 561 €

-1,2 %

2 250 327 €

32,5 %

12 771 079 €

44,4 %

2 242 263 €

29,2 %

377 033 €

285,9 %

Relatívne ukazovatele

7.97 %

1,7 %

1.59

0,2

3.96 %

3,0 %

82.44 %

2,1 %

0.59

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 398 360 € -1,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 818 997 € 29,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 20 035 892 € -4,7 %
Náklady na materiál, energie 3 623 568 € 36,4 %
Služby 2 307 570 € 22,2 %
Pridaná hodnota 2 250 327 € 32,5 %
Osobné náklady 1 416 295 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 63 238 € -72,3 %
Opravné položky 1 518 € -90,9 %
Ostatné výnosy 174 554 € -25,9 %
Iné prevádzkové náklady 210 948 € -36,6 %
Zisk z predaja majetku 46 227 € -78,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 779 109 € 140,3 %
HV z finančnej činnosti -129 338 € 35,5 %
z toho Nákladové úroky 144 969 € -32,0 %
HV pred zdanením 649 771 € %

Daň 143 618 € %

HV po zdanení 506 153 € %

EBITDA 796 120 € 139,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 771 079 € 44,4 %
 
Neobežný majetok 1 927 048 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 82 592 € -33,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 34 347 € -12,2 %
Dlhodobý finančný majetok 1 810 109 € 0,0 %
 
Obežný majetok 10 244 323 € 65,6 %
Zásoby 4 680 134 € 60,9 %
Dlhodobé pohľadávky 9 554 € -73,2 %
Krátkodobé pohľadávky 5 492 891 € 76,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 61 744 € -52,0 %
 
Časové rozlíšenie 599 708 € -12,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 771 079 € 44,4 %
 
Vlastné imanie
2 242 263 € 29,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 956 629 € 0,0 %
HV minulých rokov -245 519 € 26,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 506 153 € %

 
Záväzky 10 528 816 € 49,9 %
Dlhodobé záväzky 10 355 € 111,5 %
Krátkodobé záväzky 8 698 867 € 123,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 758 577 € -42,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 017 € -6,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?