OPTIMUM SK, s. r. o.

Historický názov:
  • EkoPalivá Bratislava, s.r.o.
  • Neliva s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OPTIMUM SK, s. r. o.
Sídlo:
Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/105632/B
Od 25.4.2014, posledná zmena 18.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Jarosław Szymański
IČO:
47736194
DIČ:
2024114433

IČ DPH:

SK2024114433
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2016
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Jarosław Szymański (100,0%)
Ďalšie informácie:
12 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma OPTIMUM SK, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 091 832 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 30 803 EUR vzrástol medziročne o 16 909 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,1% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 68 527 470 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 174 531 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 39%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,64%.

Absolútne ukazovatele

72 821 139 €

15,6 %

-93 905 €

-241,2 %

17 845 188 €

59,7 %

-276 283 €

%

4 981 340 €

%

Relatívne ukazovatele

-0.13 %

-0,1 %

N/A

0,0

0.17 %

0,1 %

101.55 %

1,1 %

1.37

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 68 527 470 € 15,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 564 362 € 13,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 352 939 € 8,0 %
Náklady na materiál, energie
Služby 30 832 798 € 27,6 %
Pridaná hodnota -93 905 € -241,2 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -93 905 € -241,2 %
HV z finančnej činnosti 133 162 € 195,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 39 257 € 123,2 %
Daň 8 454 € 128,9 %
HV po zdanení 30 803 € 121,7 %
EBITDA -93 905 € -241,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 845 188 € 59,7 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 845 188 € 59,7 %
Zásoby 198 090 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 071 614 € 47,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 575 484 € 79,2 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 845 188 € 59,7 %
 
Vlastné imanie
-276 283 € %
Základné imanie
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -307 086 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 30 803 € 121,7 %
 
Záväzky 18 121 471 € 61,5 %
Dlhodobé záväzky 5 256 623 € %

Krátkodobé záväzky 12 863 848 € 15,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 000 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?