Loading

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Visteon Electronics Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Námestovo 1088
02901 Námestovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/62808/L
Od 3.5.2014, posledná zmena 7.4.2023
Štatutárny orgán:
  • João Paulo de Sousa Ribeiro
  • Veronica Beatriz Binaghi
IČO:
47771089
DIČ:
2024083798

IČ DPH:

SK2024083798
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2014
SK NACE (RÚZ):
26510 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
Základné imanie:
5 205 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Visteon European Electronics, Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Visteon Electronics Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 245 741 443 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 263 298 EUR vzrástol medziročne o 4 609 949 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 77,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 27,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,24%.

Absolútne ukazovatele

341 507 784 €

55,1 %

-43 219 537 €

-230,0 %

141 265 573 €

23,4 %

40 819 802 €

38,1 %

23 991 436 €

%

Relatívne ukazovatele

-17.59 %

-33,1 %

-3.33

-6,2

7.97 %

2,2 %

71.10 %

-3,1 %

0.89

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 245 741 443 € 15,1 %
Zmena stavu zásob 820 398 € 137,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 271 503 360 € 77,7 %
Služby 18 319 142 € -27,3 %
Pridaná hodnota -43 219 537 € -230,0 %
Osobné náklady 12 971 670 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 10 129 887 € 5,3 %
Opravné položky -194 336 € -177,7 %
Ostatné výnosy 90 156 947 € %

Iné prevádzkové náklady 8 940 168 € -8,7 %
Zisk z predaja majetku -4 691 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 044 206 € 49,6 %
HV z finančnej činnosti -670 284 € 57,4 %
z toho Nákladové úroky 187 443 € -42,9 %
HV pred zdanením 14 373 922 € 69,5 %
Daň 3 110 624 € 70,2 %
HV po zdanení 11 263 298 € 69,3 %
EBITDA 24 984 448 € 27,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
141 265 573 € 23,4 %
 
Neobežný majetok 32 268 054 € -19,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 230 212 € -17,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 037 842 € -58,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 108 021 957 € 47,9 %
Zásoby 33 113 739 € 93,7 %
Dlhodobé pohľadávky 4 296 979 € 47,3 %
Krátkodobé pohľadávky 66 251 895 € 31,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 359 344 € 70,2 %
 
Časové rozlíšenie 975 562 € -24,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 141 265 573 € 23,4 %
 
Vlastné imanie
40 819 802 € 38,1 %
Základné imanie 5 205 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 520 700 € 0,0 %
HV minulých rokov 23 830 804 € 38,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 263 298 € 69,3 %
 
Záväzky 92 591 778 € 25,8 %
Dlhodobé záväzky 93 609 € 20,2 %
Krátkodobé záväzky 72 855 111 € 18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 643 058 € 64,8 %
 
Časové rozlíšenie 7 853 993 € -30,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?