Loading

PIKARO TRADING, SE

Historický názov:
  • LAFANTE, SE
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PIKARO TRADING, SE
Sídlo:
Moldavská cesta 10/B
04011 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Po/710/V
Od 18.6.2014, posledná zmena 12.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Peter Kamarás
IČO:
47772441
DIČ:
2024112981

IČ DPH:

SK2024112981
Podľa §4, registrovaný od 19.12.2016
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma PIKARO TRADING, SE dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 89 462 380 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 32,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 993 676 EUR poklesol medziročne o 169 126 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 76,9% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 88 087 356 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 162 381 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 96,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 24,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,08%.

Absolútne ukazovatele

114 545 623 €

-17,1 %

2 626 772 €

27,5 %

21 932 841 €

-33,7 %

1 137 676 €

-12,9 %

-2 174 910 €

19,4 %

Relatívne ukazovatele

2.94 %

1,4 %

4.19

0,4

4.53 %

1,0 %

94.81 %

-1,2 %

0.76

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 88 087 356 € -32,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 375 024 € -26,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 84 924 975 € -33,3 %
Náklady na materiál, energie 18 548 € -96,6 %
Služby 1 892 085 € -24,5 %
Pridaná hodnota 2 626 772 € 27,5 %
Osobné náklady 627 461 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 750 393 € %

Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 24 718 641 € %

Iné prevádzkové náklady 24 880 031 € %

Zisk z predaja majetku 58 333 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 145 861 € 24,4 %
HV z finančnej činnosti 122 306 € -73,0 %
z toho Nákladové úroky 140 257 € 139,5 %
HV pred zdanením 1 268 167 € -7,7 %
Daň 274 491 € 29,8 %
HV po zdanení 993 676 € -14,5 %
EBITDA 1 837 921 € 80,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 932 841 € -33,7 %
 
Neobežný majetok 3 259 191 € -18,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 415 032 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 844 158 € -20,3 %
Dlhodobý finančný majetok 1 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 653 137 € -35,8 %
Zásoby 2 778 501 € -55,1 %
Dlhodobé pohľadávky 86 371 € 40,9 %
Krátkodobé pohľadávky 15 765 544 € -29,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 721 € -94,5 %
 
Časové rozlíšenie 20 513 € -15,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 932 841 € -33,7 %
 
Vlastné imanie
1 137 676 € -12,9 %
Základné imanie 120 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 24 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 993 676 € -14,5 %
 
Záväzky 20 780 963 € -34,6 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 16 432 092 € -29,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 315 895 € -48,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 32 976 € -51,0 %
 
Časové rozlíšenie 14 202 € 74,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?