Loading

Slovenský potravinársky priemysel a.s.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenský potravinársky priemysel a.s.
Sídlo:
Tomášikova 46A
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5965/B
Od 6.6.2014, posledná zmena 29.8.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Varmuža
IČO:
47793155
DIČ:
2024133650

IČ DPH:

SK2024133650
Podľa §4, registrovaný od 8.6.2015
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
27 500 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 11/2021 do 10/2022 podaná 28.04.2023 ako riadna.

Firma Slovenský potravinársky priemysel a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 228 324 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 529 524 EUR.

Firma predala tovar za 26 149 939 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 618 857 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,95%.

Absolútne ukazovatele

38 398 986 €

-1,7 %

11 012 772 €

11,8 %

7 882 015 €

-4,4 %

-964 028 €

35,5 %

-2 555 558 €

6,9 %

Relatívne ukazovatele

28.81 %

3,5 %

1.18

0,1

6.72 %

14,4 %

112.23 %

-5,9 %

0.36

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 11/2021 do 10/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 149 939 € -8,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 078 385 € 15,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 531 082 € -11,3 %
Náklady na materiál, energie 5 064 178 € 12,0 %
Služby 3 620 292 € -2,5 %
Pridaná hodnota 11 012 772 € 11,8 %
Osobné náklady 9 296 543 € -1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 825 845 € 23,9 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 128 710 € 22,5 %
Iné prevádzkové náklady 207 349 € -30,2 %
Zisk z predaja majetku 29 176 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 840 921 € %

HV z finančnej činnosti -226 859 € 0,6 %
z toho Nákladové úroky 34 536 € -12,5 %
HV pred zdanením 614 062 € 198,3 %
Daň 84 538 € %

HV po zdanení 529 524 € 183,9 %
EBITDA 1 637 590 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
7 882 015 € -4,4 %
 
Neobežný majetok 4 377 171 € 2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 302 910 € 2,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 74 261 € 28,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 313 241 € -14,3 %
Zásoby 1 252 456 € -13,1 %
Dlhodobé pohľadávky 90 909 € 70,8 %
Krátkodobé pohľadávky 906 329 € -5,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 063 547 € -24,7 %
 
Časové rozlíšenie 191 603 € 59,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 882 015 € -4,4 %
 
Vlastné imanie
-964 028 € 35,5 %
Základné imanie 27 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 108 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 629 052 € -63,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 529 524 € 183,9 %
 
Záväzky 8 828 259 € -9,2 %
Dlhodobé záväzky 2 714 609 € -3,3 %
Krátkodobé záväzky 5 773 309 € -8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 178 400 € -53,3 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 161 941 € -36,4 %
 
Časové rozlíšenie 17 784 € 10,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?