Heneken Ferro Alloys, s.r.o.

Historický názov:
  • Comodi, s.r.o.
  • HAUGEN, s.r.o.
  • TERA EUROPE, s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken Ferro Alloys, s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/99983/B
Od 7.8.2014, posledná zmena 25.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
47854936
DIČ:
2024122232

IČ DPH:

SK2024122232
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2022
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Heneken, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:
7 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 04.06.2024 ako riadna.

Firma Heneken Ferro Alloys, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 097 865 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,87%. Dosiahnutá strata je 118 613 EUR.

Firma predala tovar za 32 026 204 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 144 369 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,32%.

Absolútne ukazovatele

47 809 631 €

37,5 %

516 961 €

20,9 %

6 180 935 €

-42,7 %

644 551 €

-15,5 %

764 418 €

1,1 %

Relatívne ukazovatele

1.61 %

0,2 %

N/A

0,0

-1.92 %

-4,4 %

89.57 %

-3,4 %

0.75

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 026 204 € 4,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 661 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 881 835 € 4,9 %
Náklady na materiál, energie 2 510 € 100,0 %
Služby 1 696 559 € 0,3 %
Pridaná hodnota 516 961 € 20,9 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 4 797 € 200,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 15 304 346 € %

Iné prevádzkové náklady 15 296 266 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 520 244 € 13,1 %
HV z finančnej činnosti -662 889 € %
z toho Nákladové úroky 242 697 € %

HV pred zdanením -142 645 € -144,5 %
Daň -24 032 € -141,7 %
HV po zdanení -118 613 € -145,2 %
EBITDA 525 041 € 13,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 180 935 € -42,7 %
 
Neobežný majetok 12 792 € -27,3 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok 12 792 € -27,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 167 631 € -42,7 %
Zásoby 2 076 616 € -74,5 %
Dlhodobé pohľadávky 77 614 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 924 534 € 54,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 88 867 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie 512 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 180 935 € -42,7 %
 
Vlastné imanie
644 551 € -15,5 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 000 € 100,0 %
HV minulých rokov 213 164 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -118 613 € -145,2 %
 
Záväzky 5 536 384 € -44,7 %
Dlhodobé záväzky 196 446 € %

Krátkodobé záväzky 3 220 803 € -64,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 105 308 € 136,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 827 € -30,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?