Heneken Ferro Alloys, s.r.o.

Historický názov:
  • Comodi, s.r.o.
  • HAUGEN, s.r.o.
  • TERA EUROPE, s. r. o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken Ferro Alloys, s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/99983/B
Od 7.8.2014, posledná zmena 25.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
47854936
DIČ:
2024122232

IČ DPH:

SK2024122232
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2022
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Heneken, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:
7 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Heneken Ferro Alloys, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 607 404 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 765 085,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 262 650 EUR vzrástol medziročne o 262 206 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,02% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 604 824 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 116 360 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 52 749,84%.

Absolútne ukazovatele

34 770 594 €

%

427 745 €

%

10 783 537 €

%

763 163 €

%

756 122 €

%

Relatívne ukazovatele

1.40 %

-18,6 %

N/A

-12,3

2.44 %

-4,3 %

92.92 %

76,4 %

0.26

-5,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 604 824 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 580 € -35,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 488 464 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie
Služby 1 691 195 € %

Pridaná hodnota 427 745 € %

Osobné náklady 0 € -100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 599 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 483 956 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 3 450 282 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 459 820 € %

HV z finančnej činnosti -139 487 € %
z toho Nákladové úroky 30 366 € 100,0 %
HV pred zdanením 320 333 € %

Daň 57 683 € %

HV po zdanení 262 650 € %

EBITDA 461 419 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
10 783 537 € %

 
Neobežný majetok 17 589 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok 17 589 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 765 948 € %

Zásoby 8 139 169 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 547 902 € 100,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 78 877 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 783 537 € %

 
Vlastné imanie
763 163 € %

Základné imanie 500 000 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 513 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 262 650 € %

 
Záväzky 10 020 374 € %

Dlhodobé záväzky -9 452 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 9 118 388 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 891 438 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 20 000 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?