Medline Assembly Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Medline Assembly Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Malobielická 284/8
95804 Partizánske
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/31877/R
Od 30.9.2014, posledná zmena 27.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Alexis Avet-Rochex
  • Guillaume Jean Monsallier
IČO:
47858168
DIČ:
2024165605

IČ DPH:

SK2024165605
Podľa §4, registrovaný od 14.5.2015
SK NACE (RÚZ):
32990 Ostatná výroba i. n.
Základné imanie:
75 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Medline International Capital B.V. (99,0%)
  • Medline International B.V. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Medline Assembly Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 215 466 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 034 076 EUR vzrástol medziročne o 102 267 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 49,66%.

Absolútne ukazovatele

44 338 783 €

30,9 %

9 695 776 €

37,3 %

44 202 084 €

18,9 %

5 850 751 €

21,5 %

5 335 588 €

182,1 %

Relatívne ukazovatele

22.44 %

0,8 %

1.58

-0,1

2.34 %

-0,2 %

86.76 %

-0,3 %

0.48

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 215 466 € 32,2 %
Zmena stavu zásob 518 915 € 25,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 210 788 € 31,7 %
Služby 5 837 378 € 25,8 %
Pridaná hodnota 9 695 776 € 37,3 %
Osobné náklady 6 118 478 € 49,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 251 877 € 0,4 %
Opravné položky -9 561 € 26,7 %
Ostatné výnosy 3 453 € -77,0 %
Iné prevádzkové náklady 307 658 € 47,3 %
Zisk z predaja majetku -42 380 € -237,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 978 836 € 30,2 %
HV z finančnej činnosti -351 642 € -13,2 %
z toho Nákladové úroky 296 987 € 54,8 %
HV pred zdanením 1 627 194 € 34,5 %
Daň 593 118 € 113,6 %
HV po zdanení 1 034 076 € 11,0 %
EBITDA 3 263 532 € 83,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 202 084 € 18,9 %
 
Neobežný majetok 23 045 876 € 6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 264 588 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 781 288 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 156 208 € 35,3 %
Zásoby 13 493 404 € 39,4 %
Dlhodobé pohľadávky 108 725 € -72,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 549 246 € 36,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 833 € -63,5 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 202 084 € 18,9 %
 
Vlastné imanie
5 850 751 € 21,5 %
Základné imanie 75 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 407 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 334 175 € 27,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 034 076 € 11,0 %
 
Záväzky 38 351 333 € 18,5 %
Dlhodobé záväzky 21 329 855 € 19,8 %
Krátkodobé záväzky 15 711 895 € 17,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 309 583 € 7,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?