Loading

Smartwings Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • Travel Service Slovensko s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Smartwings Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Ivanská cesta 30/B
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/100343/B
Od 10.9.2014, posledná zmena 8.4.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jiří Jurán
  • Ing. Peter Šujan
  • Mgr. Michal Tomis
IČO:
47880627
DIČ:
2024137610

IČ DPH:

SK2024137610
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2014
SK NACE (RÚZ):
51100 Osobná letecká doprava
Základné imanie:
250 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Smartwings, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.06.2023 ako riadna.

Firma Smartwings Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 824 449 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 513,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 725 103 EUR vzrástol medziročne o 1 488 098 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 529,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 552,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 185,41%.

Absolútne ukazovatele

89 092 753 €

%

2 651 038 €

135,2 %

11 484 552 €

47,6 %

7 585 220 €

56,1 %

7 739 554 €

57,0 %

Relatívne ukazovatele

3.16 %

-5,1 %

1.82

-0,4

23.73 %

7,8 %

33.95 %

-3,6 %

3.05

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 83 824 449 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 314 981 € %

Služby 62 858 430 € %

Pridaná hodnota 2 651 038 € 135,2 %
Osobné náklady 1 453 709 € 185,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky -2 491 € -104,3 %
Ostatné výnosy 2 855 210 € 227,6 %
Iné prevádzkové náklady 641 479 € -0,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 413 551 € %

HV z finančnej činnosti 39 475 € -91,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 453 026 € 170,6 %
Daň 727 923 € %

HV po zdanení 2 725 103 € 120,3 %
EBITDA 3 411 060 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 484 552 € 47,6 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 351 277 € 49,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 59 680 € -54,5 %
Krátkodobé pohľadávky 9 981 314 € %

Krátkodobý finančný majetok 199 989 € -60,6 %
Finančné účty 1 110 294 € -83,6 %
 
Časové rozlíšenie 133 275 € -22,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 484 552 € 47,6 %
 
Vlastné imanie
7 585 220 € 56,1 %
Základné imanie 250 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 585 117 € 36,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 725 103 € 120,3 %
 
Záväzky 3 762 401 € 31,6 %
Dlhodobé záväzky 31 772 € -78,7 %
Krátkodobé záväzky 3 548 387 € 33,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 182 242 € 248,5 %
 
Časové rozlíšenie 136 931 € 126,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?