AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Historický názov:
  • Mototech Slovakia a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
Sídlo:
Panónska cesta 39
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6024/B
Od 26.9.2014, posledná zmena 14.2.2024
Štatutárny orgán:
  • David Hlavnička
  • Ing. Petr Vaněček
  • Mgr. Karolína Topolová
IČO:
47918101
DIČ:
2024143473

IČ DPH:

SK2024143473
Podľa §4, registrovaný od 22.7.2015
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
20 056 100 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 212 596 168 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 209 507 EUR vzrástol medziročne o 4 746 891 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 181 241 729 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 615 931 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 36,5%.

Absolútne ukazovatele

213 977 104 €

23,2 %

27 925 712 €

32,7 %

60 843 317 €

5,8 %

33 426 461 €

0,6 %

39 917 505 €

49,4 %

Relatívne ukazovatele

13.14 %

1,0 %

2.52

-0,1

15.14 %

7,4 %

45.06 %

2,8 %

2.36

1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 181 241 729 € 24,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 354 439 € 16,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 170 625 798 € 22,3 %
Náklady na materiál, energie 1 445 216 € 32,9 %
Služby 13 106 627 € 14,0 %
Pridaná hodnota 27 925 712 € 32,7 %
Osobné náklady 11 087 121 € 36,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 152 478 € -30,2 %
Opravné položky -507 185 € -264,0 %
Ostatné výnosy 279 503 € 30,0 %
Iné prevádzkové náklady 783 095 € 37,2 %
Zisk z predaja majetku -14 194 € 28,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 168 327 € 92,0 %
HV z finančnej činnosti -456 070 € 14,1 %
z toho Nákladové úroky 265 205 € 9,2 %
HV pred zdanením 11 712 257 € 101,7 %
Daň 2 502 750 € 86,4 %
HV po zdanení 9 209 507 € 106,4 %
EBITDA 15 827 814 € 28,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 843 317 € 5,8 %
 
Neobežný majetok 10 591 764 € -25,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 585 179 € -7,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 477 € -99,9 %
Dlhodobý finančný majetok 3 108 € 0,0 %
 
Obežný majetok 49 784 191 € 16,6 %
Zásoby 26 625 867 € 1,8 %
Dlhodobé pohľadávky 573 467 € 103,2 %
Krátkodobé pohľadávky 18 769 712 € 37,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 815 145 € 45,0 %
 
Časové rozlíšenie 467 362 € -26,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 843 317 € 5,8 %
 
Vlastné imanie
33 426 461 € 0,6 %
Základné imanie 20 056 100 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 938 266 € 79,9 %
HV minulých rokov 2 222 588 € -70,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 209 507 € 106,4 %
 
Záväzky 27 418 577 € 12,9 %
Dlhodobé záväzky 15 571 € 190,8 %
Krátkodobé záväzky 7 406 994 € -47,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 17 146 012 € 142,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 355 308 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 494 692 € -44,6 %
 
Časové rozlíšenie -1 721 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?