Viatris Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • BGP Products s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Viatris Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Bottova 7939/2A
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/100824/B
Od 15.10.2014, posledná zmena 7.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Adrian Grecu
  • Denisa Longauerová
  • Maroš Findra
IČO:
47921048
DIČ:
2024144793

IČ DPH:

SK2024144793
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
8 414 560 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BGP Products S.à r.l. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.10.2023 ako riadna.

Firma Viatris Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 741 151 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 109,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 499 081 EUR vzrástol medziročne o 36 672 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,12% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 64 564 944 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 326 289 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 58,96%.

Absolútne ukazovatele

76 753 118 €

109,6 %

7 746 824 €

69,9 %

41 635 264 €

31,0 %

9 306 453 €

5,7 %

10 988 637 €

31,4 %

Relatívne ukazovatele

10.09 %

-2,4 %

1.58

0,1

1.20 %

-0,2 %

77.65 %

5,4 %

0.68

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 64 564 944 € 125,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 176 207 € 53,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 63 238 655 € 132,9 %
Náklady na materiál, energie 270 053 € 59,4 %
Služby 4 159 330 € 28,8 %
Pridaná hodnota 7 746 824 € 69,9 %
Osobné náklady 4 906 058 € 59,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 39 274 € 30,6 %
Opravné položky 1 326 289 € -10,7 %
Ostatné výnosy 8 506 € -21,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 912 061 € 139,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 897 937 € 37,0 %
HV z finančnej činnosti -209 583 € -277,2 %
z toho Nákladové úroky 202 319 € 296,0 %
HV pred zdanením 688 354 € 14,8 %
Daň 189 273 € 37,9 %
HV po zdanení 499 081 € 7,9 %
EBITDA 937 211 € 36,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 635 264 € 31,0 %
 
Neobežný majetok 169 271 € 11,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 169 271 € 11,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 929 206 € 26,5 %
Zásoby 20 426 991 € 4,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 421 090 € 62,1 %
Krátkodobé pohľadávky 16 013 734 € 49,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 067 391 € %

 
Časové rozlíšenie 1 536 787 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 635 264 € 31,0 %
 
Vlastné imanie
9 306 453 € 5,7 %
Základné imanie 8 414 560 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 177 € 229,9 %
HV minulých rokov 359 635 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 499 081 € 7,9 %
 
Záväzky 32 328 811 € 40,7 %
Dlhodobé záväzky 2 451 € 151,9 %
Krátkodobé záväzky 29 056 255 € 29,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 11 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 270 094 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?