ALD Automotive Slovakia s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALD Automotive Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 47
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/101538/B
Od 4.12.2014, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rastislav Podlipný
IČO:
47977329
DIČ:
2024166166

IČ DPH:

SK2024166166
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
3 044 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ALD S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ALD Automotive Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 095 199 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 768 439 EUR vzrástol medziročne o 338 518 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 68,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,36%.

Absolútne ukazovatele

55 549 900 €

12,0 %

24 852 211 €

2,6 %

103 288 645 €

19,7 %

12 072 645 €

17,2 %

-41 065 934 €

-5,3 %

Relatívne ukazovatele

77.43 %

-3,9 %

17.72

-1,0

2.68 %

-0,1 %

88.31 %

0,3 %

0.13

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 994 206 € 86,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 100 993 € 4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 983 515 € 86,3 %
Náklady na materiál, energie 115 758 € 68,2 %
Služby 5 143 715 € 16,0 %
Pridaná hodnota 24 852 211 € 2,6 %
Osobné náklady 1 402 450 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 025 964 € 8,5 %
Opravné položky -102 199 € -292,3 %
Ostatné výnosy 251 089 € 18,3 %
Iné prevádzkové náklady 6 333 887 € 8,2 %
Zisk z predaja majetku 3 280 716 € 105,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 723 914 € 18,3 %
HV z finančnej činnosti -153 643 € %
z toho Nákladové úroky 179 241 € 251,4 %
HV pred zdanením 3 570 271 € 14,3 %
Daň 801 832 € 15,4 %
HV po zdanení 2 768 439 € 13,9 %
EBITDA 15 743 842 € -2,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
103 288 645 € 19,7 %
 
Neobežný majetok 95 410 777 € 19,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 95 410 777 € 19,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 860 573 € 25,9 %
Zásoby 22 872 € -91,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 463 777 € 41,8 %
Krátkodobé pohľadávky 6 345 092 € 29,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 832 € -17,5 %
 
Časové rozlíšenie 17 295 € -28,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 103 288 645 € 19,7 %
 
Vlastné imanie
12 072 645 € 17,2 %
Základné imanie 3 044 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 304 400 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 955 806 € 31,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 768 439 € 13,9 %
 
Záväzky 90 839 132 € 20,0 %
Dlhodobé záväzky 3 127 025 € 4,2 %
Krátkodobé záväzky 2 592 775 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 35 261 079 € 38,6 %
Bankové úvery krátkodobé 44 510 382 € 6,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 347 871 € 63,1 %
 
Časové rozlíšenie 376 868 € 33,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?