Iberte s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Iberte s. r. o.
Sídlo:
Panenská 24
81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/102936/B
Od 13.3.2015, posledná zmena 21.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Rosa Maria Moyano Retamero
IČO:
48054704
DIČ:
2120043090

IČ DPH:

SK2120043090
Podľa §4, registrovaný od 5.5.2015
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Rosa Maria Moyano Retamero (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.12.2023 ako riadna.

Firma Iberte s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 468 868 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 43,27%. Dosiahnutá strata je 6 494 729 EUR.

Firma dosiahla prevažnú časť výnosov z finančných operácií, tvoria 52,33% z celkových výnosov.

Firma predala tovar za 9 906 562 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 5 474 568 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -55%.

Absolútne ukazovatele

63 941 598 €

-22,2 %

-6 470 430 €

-182,6 %

27 386 926 €

-26,4 %

824 527 €

-88,9 %

-19 966 033 €

-10,6 %

Relatívne ukazovatele

-21.24 %

-35,8 %

-1504.75

-23.71 %

-26,1 %

96.99 %

16,9 %

0.13

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 906 562 € -59,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 562 306 € -29,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 15 381 130 € -31,5 %
Náklady na materiál, energie 83 239 € -2,5 %
Služby 21 474 929 € -7,9 %
Pridaná hodnota -6 470 430 € -182,6 %
Osobné náklady 4 300 € 27,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 209 879 € -5,0 %
Opravné položky 128 877 € 100,0 %
Ostatné výnosy 306 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 295 837 € -99,0 %
Zisk z predaja majetku 11 287 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -7 097 730 € %
HV z finančnej činnosti 721 523 € %

z toho Nákladové úroky 24 354 € %

HV pred zdanením -6 376 207 € %
Daň 118 522 € -58,3 %
HV po zdanení -6 494 729 € %
EBITDA -6 899 138 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 386 926 € -26,4 %
 
Neobežný majetok 23 302 973 € -20,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 306 704 € 3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 15 996 269 € -27,9 %
 
Obežný majetok 4 083 554 € -48,7 %
Zásoby 935 565 € -28,9 %
Dlhodobé pohľadávky 8 092 € -22,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 071 471 € -38,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 68 426 € -95,9 %
 
Časové rozlíšenie 399 € -93,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 386 926 € -26,4 %
 
Vlastné imanie
824 527 € -88,9 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -356 387 € -32,9 %
HV minulých rokov 7 175 643 € 14,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -6 494 729 € %
 
Záväzky 26 562 399 € -10,8 %
Dlhodobé záväzky 2 500 205 € -33,3 %
Krátkodobé záväzky 24 041 863 € -7,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 31 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 20 300 € 47,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?