Dr.Max 100 s.r.o.

Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dr.Max 100 s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8/A
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/37295/V
Od 7.5.2015, posledná zmena 1.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Emil Huraj, MBA
  • Ing. Jaroslav Kypr
  • Ing. Juraj Bóna
  • Ing. Marián Jánoš, MBA
IČO:
48115860
DIČ:
2120075936

IČ DPH:

SK7120000195
Podľa §4b, registrovaný od 1.5.2017
SK NACE (RÚZ):
47730 Lekárne
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Dr.Max Holding SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Dr.Max 100 s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 737 259 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 62,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 194 868 EUR vzrástol medziročne o 167 912 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 713 448 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 518 060 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 109,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 69,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,14%.

Absolútne ukazovatele

30 764 129 €

43,2 %

-172 435 €

80,8 %

11 486 696 €

64,4 %

2 888 365 €

70,6 %

1 231 157 €

%

Relatívne ukazovatele

-0.64 %

4,8 %

-0.14

0,8

10.40 %

-4,3 %

74.85 %

-0,9 %

0.72

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 713 448 € 62,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 811 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 21 195 388 € 50,4 %
Náklady na materiál, energie 558 033 € 109,1 %
Služby 5 173 290 € 69,8 %
Pridaná hodnota -172 435 € 80,8 %
Osobné náklady 1 197 053 € 25,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 793 963 € 99,1 %
Opravné položky -13 101 € 49,7 %
Ostatné výnosy 4 019 709 € 3,3 %
Iné prevádzkové náklady 185 796 € 37,7 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 666 546 € 19,7 %
HV z finančnej činnosti -91 489 € -17,0 %
z toho Nákladové úroky 29 087 € 1,5 %
HV pred zdanením 1 575 057 € 19,8 %
Daň 380 189 € 32,2 %
HV po zdanení 1 194 868 € 16,4 %
EBITDA 2 443 492 € 30,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 486 696 € 64,4 %
 
Neobežný majetok 2 557 615 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 533 799 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 023 816 € -2,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 741 087 € 107,0 %
Zásoby 3 355 248 € 22,7 %
Dlhodobé pohľadávky 150 642 € 1,1 %
Krátkodobé pohľadávky 5 153 233 € 297,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 81 964 € 87,8 %
 
Časové rozlíšenie 187 994 € 76,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 486 696 € 64,4 %
 
Vlastné imanie
2 888 365 € 70,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 154 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 533 997 € 202,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 194 868 € 16,4 %
 
Záväzky 8 571 473 € 62,5 %
Dlhodobé záväzky 576 079 € -24,1 %
Krátkodobé záväzky 7 499 932 € 76,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 20 492 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 474 970 € 77,6 %
 
Časové rozlíšenie 26 858 € 60,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?