Siemens Healthcare s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Siemens Healthcare s. r. o.
Sídlo:
Lamačská cesta 3/B
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/103968/B
Od 8.5.2015, posledná zmena 21.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Petruf
  • Ing. Vladimír Šolík
IČO:
48146676
DIČ:
2120074869

IČ DPH:

SK2120074869
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2015
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Siemens Healthineers Holding III B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 20.12.2022 ako riadna.

Firma Siemens Healthcare s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 67 375 360 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 741 836 EUR vzrástol medziročne o 1 104 660 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,9%.

Absolútne ukazovatele

72 590 460 €

31,6 %

43 533 520 €

24,1 %

24 669 205 €

3,4 %

5 732 863 €

-13,6 %

3 095 909 €

-43,6 %

Relatívne ukazovatele

64.61 %

0,8 %

1.17

0,0

19.22 %

4,0 %

76.76 %

4,6 %

0.65

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 729 775 € 6,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 645 585 € 27,5 %
Zmena stavu zásob 5 153 583 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 168 157 € 88,8 %
Náklady na materiál, energie 2 025 369 € 3,4 %
Služby 10 103 428 € 17,5 %
Pridaná hodnota 43 533 520 € 24,1 %
Osobné náklady 37 174 518 € 19,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 228 614 € 36,5 %
Opravné položky -199 107 € -164,6 %
Ostatné výnosy 21 612 € -48,9 %
Iné prevádzkové náklady 123 755 € -40,8 %
Zisk z predaja majetku 29 721 € -40,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 955 542 € 61,2 %
HV z finančnej činnosti -75 605 € -0,9 %
z toho Nákladové úroky 56 746 € -17,5 %
HV pred zdanením 4 879 937 € 62,7 %
Daň 138 101 € 121,7 %
HV po zdanení 4 741 836 € 30,4 %
EBITDA 5 852 904 € 49,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 669 205 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 8 256 047 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 436 311 € 63,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 815 486 € -7,2 %
Dlhodobý finančný majetok 4 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 16 223 351 € -1,7 %
Zásoby 7 102 178 € 245,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 783 321 € 24,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 337 852 € -43,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 189 807 € 175,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 669 205 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
5 732 863 € -13,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 986 027 € -67,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 741 836 € 30,4 %
 
Záväzky 13 756 203 € 15,1 %
Dlhodobé záväzky 404 305 € 5,6 %
Krátkodobé záväzky 6 353 789 € 45,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 998 109 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 5 180 139 € -1,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?