Siemens Healthcare s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Siemens Healthcare s. r. o.
Sídlo:
Lamačská cesta 3/B
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/103968/B
Od 8.5.2015, posledná zmena 21.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Petruf
  • Ing. Vladimír Šolík
IČO:
48146676
DIČ:
2120074869

IČ DPH:

SK2120074869
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2015
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Siemens Healthineers Holding III B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Siemens Healthcare s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 107 979 638 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 60,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 132 320 EUR vzrástol medziročne o 3 390 484 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 670,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 68,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 31,38%.

Absolútne ukazovatele

105 317 978 €

45,1 %

58 100 287 €

33,5 %

44 433 566 €

80,1 %

9 123 347 €

59,1 %

6 320 622 €

104,2 %

Relatívne ukazovatele

53.81 %

-10,8 %

1.19

0,0

18.30 %

-0,9 %

79.47 %

2,7 %

0.36

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 218 914 € 54,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 86 760 724 € 61,7 %
Zmena stavu zásob -3 484 398 € -167,6 %
Aktivácia 10 558 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 13 561 072 € -21,0 %
Náklady na materiál, energie 15 609 878 € %

Služby 17 072 071 € 69,0 %
Pridaná hodnota 58 100 287 € 33,5 %
Osobné náklady 48 838 983 € 31,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 670 777 € 36,0 %
Opravné položky 62 298 € 131,3 %
Ostatné výnosy 349 780 € %

Iné prevádzkové náklady 546 294 € %

Zisk z predaja majetku 34 504 € 16,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 528 709 € 51,9 %
HV z finančnej činnosti -107 358 € -42,0 %
z toho Nákladové úroky 305 387 € %

HV pred zdanením 7 421 351 € 52,1 %
Daň -710 969 € %
HV po zdanení 8 132 320 € 71,5 %
EBITDA 9 064 790 € 54,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 433 566 € 80,1 %
 
Neobežný majetok 10 271 653 € 24,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 827 941 € 69,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 439 462 € -7,8 %
Dlhodobý finančný majetok 4 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 33 140 312 € 104,3 %
Zásoby 22 273 750 € 213,6 %
Dlhodobé pohľadávky 3 057 907 € 71,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 808 655 € 6,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 1 021 601 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 433 566 € 80,1 %
 
Vlastné imanie
9 123 347 € 59,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 986 027 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 132 320 € 71,5 %
 
Záväzky 29 892 642 € 117,3 %
Dlhodobé záväzky 394 219 € -2,5 %
Krátkodobé záväzky 19 365 807 € 204,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 132 616 € 44,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 417 577 € 4,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?