Neuman Aluminium Components s.r.o.

Historický názov:
  • Neuman Aluminium PWG s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Neuman Aluminium Components s.r.o.
Sídlo:
Bystrická 657
96681 Žarnovica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/28106/S
Od 16.5.2015, posledná zmena 16.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Macko
  • Thomas Eutebach
IČO:
48162949
DIČ:
2120066993

IČ DPH:

SK2120066993
Podľa §4, registrovaný od 7.7.2015
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Fried. v. Neuman Gesellschaft m.b. H. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Neuman Aluminium Components s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 116 790 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 33,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 869 234 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,69% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 74,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 42,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,01%.

Absolútne ukazovatele

37 086 883 €

-40,9 %

20 691 390 €

63,8 %

34 268 830 €

43,8 %

9 495 522 €

89,9 %

-2 110 296 €

63,3 %

Relatívne ukazovatele

58.92 %

35,1 %

1.39

0,5

11.29 %

21,0 %

72.29 %

-6,7 %

0.48

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 116 790 € -30,1 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 5 019 068 € -74,8 %
Služby 9 406 332 € -42,0 %
Pridaná hodnota 20 691 390 € 63,8 %
Osobné náklady 14 910 477 € 5,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 004 058 € -24,7 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 805 302 € -57,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 714 639 € 18,2 %
Zisk z predaja majetku 43 121 € -96,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 910 639 € 276,8 %
HV z finančnej činnosti -641 185 € -94,5 %
z toho Nákladové úroky 636 539 € 131,4 %
HV pred zdanením 2 269 454 € 214,9 %
Daň -1 599 780 € %
HV po zdanení 3 869 234 € 267,0 %
EBITDA 5 804 424 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
34 268 830 € 43,8 %
 
Neobežný majetok 25 877 633 € 61,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 783 890 € 61,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 93 743 € 0,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 379 467 € 8,5 %
Zásoby 2 547 006 € 23,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 599 780 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 921 943 € -30,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 310 738 € %

 
Časové rozlíšenie 11 730 € -79,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 268 830 € 43,8 %
 
Vlastné imanie
9 495 522 € 89,9 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 613 975 € -0,0 %
HV minulých rokov -13 087 687 € -14,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 869 234 € 267,0 %
 
Záväzky 24 772 540 € 31,6 %
Dlhodobé záväzky 10 303 336 € 136,7 %
Krátkodobé záväzky 6 457 461 € -33,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 356 996 € %

Bankové úvery krátkodobé 2 443 484 € -36,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 211 263 € 170,4 %
 
Časové rozlíšenie 768 € -90,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?