Neuman Aluminium Components s.r.o.

Historický názov:
  • Neuman Aluminium PWG s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Neuman Aluminium Components s.r.o.
Sídlo:
Bystrická 657
96681 Žarnovica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/28106/S
Od 16.5.2015, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Thomas Eutebach
  • Jan Eberhard Quast
  • Martin Macko
IČO:
48162949
DIČ:
2120066993

IČ DPH:

SK2120066993
Podľa §4, registrovaný od 7.7.2015
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Fried. v. Neuman Gesellschaft m.b. H. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Neuman Aluminium Components s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 068 902 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 172,47%. Dosiahnutá strata 2 316 293 EUR sa znížila medziročne o 526 052 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 81,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 194,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 219,21%.

Absolútne ukazovatele

62 768 759 €

198,1 %

12 635 617 €

%

23 827 906 €

153,7 %

5 000 538 €

%

-5 750 422 €

%

Relatívne ukazovatele

23.81 %

8,3 %

0.89

0,2

-9.72 %

20,5 %

79.01 %

-9,8 %

0.42

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 850 428 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 218 474 € 159,9 %
Zmena stavu zásob -1 679 021 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 744 768 € %

Náklady na materiál, energie 19 895 494 € 81,9 %
Služby 16 219 413 € 194,1 %
Pridaná hodnota 12 635 617 € %

Osobné náklady 14 199 223 € 219,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 989 486 € 88,1 %
Opravné položky -112 961 € %
Ostatné výnosy 4 220 563 € %

Iné prevádzkové náklady 1 450 599 € %

Zisk z predaja majetku 1 129 458 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 646 120 € 39,8 %
HV z finančnej činnosti -329 647 € -207,4 %
z toho Nákladové úroky 275 107 € 161,2 %
HV pred zdanením -1 975 767 € 30,5 %
Daň 340 526 € 100,0 %
HV po zdanení -2 316 293 € 18,5 %
EBITDA 1 100 947 € 283,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 827 906 € 153,7 %
 
Neobežný majetok 16 046 011 € 289,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 952 753 € 287,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 93 258 € %

Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 7 725 662 € 49,0 %
Zásoby 2 056 468 € -29,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 666 387 € 148,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 807 € -8,0 %
 
Časové rozlíšenie 56 233 € -32,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 827 906 € 153,7 %
 
Vlastné imanie
5 000 538 € %

Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 616 626 € 47,5 %
HV minulých rokov -11 399 795 € -29,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 316 293 € 18,5 %
 
Záväzky 18 819 118 € 125,5 %
Dlhodobé záväzky 4 353 688 € 260,6 %
Krátkodobé záväzky 9 700 657 € 259,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 493 484 € -77,7 %
Bankové úvery krátkodobé 3 823 410 € 122,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 447 879 € -10,1 %
 
Časové rozlíšenie 8 250 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?