Loading

MAHLE Behr Senica s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAHLE Behr Senica s.r.o.
Sídlo:
Čáčovská cesta 1447/1
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/35879/T
Od 16.5.2015, posledná zmena 5.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Jürgen Julius Schaal
  • Stefan Lorenz Land
IČO:
48166006
DIČ:
2120080435

IČ DPH:

SK2120080435
Podľa §4, registrovaný od 29.6.2015
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
32 310 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAHLE Behr Holding GmbH (90,0%)
  • MAHLE Behr GmbH & Co. KG (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma MAHLE Behr Senica s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 99 722 804 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,17%. Dosiahnutá strata 2 776 002 EUR sa znížila medziročne o 8 889 962 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,12% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,41%.

Absolútne ukazovatele

107 588 925 €

29,9 %

8 135 092 €

218,3 %

77 096 609 €

17,4 %

48 390 815 €

118,3 %

30 535 954 €

%

Relatívne ukazovatele

8.16 %

5,1 %

0.78

0,5

-3.60 %

14,2 %

37.23 %

-29,0 %

1.64

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 687 975 € -41,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 98 034 829 € 21,4 %
Zmena stavu zásob 31 203 € 106,2 %
Aktivácia 4 360 € -70,6 %
Náklady na predaj tovaru 608 636 € -45,6 %
Náklady na materiál, energie 69 651 622 € 15,3 %
Služby 21 527 475 € 12,0 %
Pridaná hodnota 8 135 092 € 218,3 %
Osobné náklady 10 372 889 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 027 037 € -6,0 %
Opravné položky -71 448 € 74,6 %
Ostatné výnosy 7 762 832 € %

Iné prevádzkové náklady 4 088 192 € %

Zisk z predaja majetku -216 011 € -82,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 899 215 € 82,5 %
HV z finančnej činnosti -876 787 € -9,1 %
z toho Nákladové úroky 889 039 € 14,8 %
HV pred zdanením -2 776 002 € 76,2 %
Daň
HV po zdanení -2 776 002 € 76,2 %
EBITDA 754 427 € 108,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
77 096 609 € 17,4 %
 
Neobežný majetok 18 761 693 € 6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 758 307 € 6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 387 € -45,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 390 652 € 21,9 %
Zásoby 12 685 019 € 11,9 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 711 277 € 24,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 994 356 € 108,4 %
 
Časové rozlíšenie 26 944 264 € 20,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 77 096 609 € 17,4 %
 
Vlastné imanie
48 390 815 € 118,3 %
Základné imanie 32 310 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 80 000 000 € 56,9 %
HV minulých rokov -61 143 183 € -23,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 776 002 € 76,2 %
 
Záväzky 28 705 794 € -34,0 %
Dlhodobé záväzky 133 440 € 9,2 %
Krátkodobé záväzky 27 798 867 € -32,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 95 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 773 391 € -64,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?