Loading

IBIS InGold, a.s.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IBIS InGold, a.s.
Sídlo:
Kopčianska 10
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6147/B
Od 21.5.2015, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zdeňka Hobzová
  • Libor Kochrda
IČO:
48166430
DIČ:
2120069259

IČ DPH:

nie je platcom DPH
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:
1 predmet činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.02.2024 ako riadna.

Firma IBIS InGold, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 3 320 181 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 95,93%. Dosiahnutá strata je 220 563 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 3 320 181 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 120 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,56%.

Absolútne ukazovatele

3 320 181 €

-95,9 %

-217 686 €

-129,6 %

2 022 834 €

-19,0 %

1 980 139 €

-10,0 %

1 980 139 €

-10,0 %

Relatívne ukazovatele

-6.56 %

-7,5 %

N/A

0,0

-10.90 %

-34,1 %

2.11 %

-9,8 %

42.93

34,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 320 181 € -95,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 302 061 € -95,9 %
Náklady na materiál, energie
Služby 235 806 € 6,6 %
Pridaná hodnota -217 686 € -129,6 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 2 845 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -220 531 € -130,0 %
HV z finančnej činnosti -32 € 91,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -220 563 € -130,0 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -220 563 € -138,0 %
EBITDA -220 531 € -130,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 022 834 € -19,0 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 022 834 € -19,0 %
Zásoby 189 996 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 818 902 € -13,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 936 € -96,4 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 022 834 € -19,0 %
 
Vlastné imanie
1 980 139 € -10,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 761 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 165 941 € 36,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -220 563 € -138,0 %
 
Záväzky 42 695 € -85,6 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 42 695 € -85,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?