IBIS InGold, a.s.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IBIS InGold, a.s.
Sídlo:
Kopčianska 10
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6147/B
Od 21.5.2015, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zdeňka Hobzová
  • Libor Kochrda
IČO:
48166430
DIČ:
2120069259

IČ DPH:

nie je platcom DPH
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.05.2023 ako riadna.

Firma IBIS InGold, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 483 834 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 580 230 EUR poklesol medziročne o 212 749 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 81 483 834 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 956 142 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9 858,73%.

Absolútne ukazovatele

81 483 834 €

33,4 %

734 859 €

-26,0 %

2 497 441 €

-87,6 %

2 200 703 €

35,8 %

2 200 703 €

35,8 %

Relatívne ukazovatele

0.90 %

-0,7 %

N/A

0,0

23.23 %

19,3 %

11.88 %

-80,1 %

8.42

8,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 81 483 834 € 33,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 80 527 692 € 34,1 %
Náklady na materiál, energie
Služby 221 283 € %

Pridaná hodnota 734 859 € -26,0 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 734 859 € -26,8 %
HV z finančnej činnosti -391 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 734 468 € -26,8 %
Daň 154 238 € -26,8 %
HV po zdanení 580 230 € -26,8 %
EBITDA 734 859 € -26,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 497 441 € -87,6 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 497 441 € -87,6 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 107 723 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 389 718 € 51,5 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 497 441 € -87,6 %
 
Vlastné imanie
2 200 703 € 35,8 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 761 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 585 712 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 580 230 € -26,8 %
 
Záväzky 296 738 € -98,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 296 738 € -98,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?