L-Construction, s.r.o.

Historický názov:
  • Lucron construction, s.r.o.
  • Solum Project, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
L-Construction, s.r.o.
Sídlo:
Legionárska 10
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/108580/B
Od 6.6.2015, posledná zmena 21.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Eric Lux
  • Ing. Zoltán Müller
IČO:
48179949
DIČ:
2120090104

IČ DPH:

SK2120090104
Podľa §4, registrovaný od 10.8.2015
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ikopart 1 (90,0%)
  • Z.M. s.r.o. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma L-Construction, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 052 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 200 309 EUR poklesol medziročne o 19 514 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 94,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,91%.

Absolútne ukazovatele

37 234 459 €

28,0 %

2 314 461 €

0,4 %

9 116 534 €

10,0 %

1 085 307 €

12,5 %

1 268 641 €

18,8 %

Relatívne ukazovatele

6.25 %

-1,7 %

1.16

-0,1

2.20 %

-0,4 %

88.10 %

-0,3 %

1.23

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 052 036 € 27,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 967 409 € 94,4 %
Služby 29 770 166 € 23,0 %
Pridaná hodnota 2 314 461 € 0,4 %
Osobné náklady 2 003 571 € 5,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 78 889 € 41,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 71 367 € 205,9 %
Iné prevádzkové náklady 76 567 € 23,9 %
Zisk z predaja majetku 53 750 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 280 551 € -11,8 %
HV z finančnej činnosti 20 066 € 198,2 %
z toho Nákladové úroky 5 033 € 168,9 %
HV pred zdanením 300 617 € 1,0 %
Daň 100 308 € 28,8 %
HV po zdanení 200 309 € -8,9 %
EBITDA 305 690 € -18,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 116 534 € 10,0 %
 
Neobežný majetok 519 531 € 85,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 519 531 € 85,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 573 402 € 8,4 %
Zásoby 98 764 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 222 603 € -9,9 %
Krátkodobé pohľadávky 5 091 684 € 22,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 160 351 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie 23 601 € -77,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 116 534 € 10,0 %
 
Vlastné imanie
1 085 307 € 12,5 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 873 998 € 19,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 200 309 € -8,9 %
 
Záväzky 8 031 227 € 9,6 %
Dlhodobé záväzky 2 544 035 € -1,6 %
Krátkodobé záväzky 5 105 759 € 14,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 381 433 € 43,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?