Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Dr/678/B
Od 4.7.2015, posledná zmena 15.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Ing. Marek Mačaj
  • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
48198641
DIČ:
2120093052

IČ DPH:

SK2120093052
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2015
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
1 500 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.02.2023 ako riadna.

Firma Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 188 052 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 63 174 EUR vzrástol medziročne o 28 767 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 43 174 930 EUR, dosiahla neutrálny výsledok z predaja tovaru vo výške 0 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 220,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 72,11%.

Absolútne ukazovatele

49 624 695 €

9,8 %

900 912 €

11,4 %

17 491 893 €

-32,9 %

136 150 €

86,6 %

-1 941 516 €

14,8 %

Relatívne ukazovatele

2.04 %

0,2 %

N/A

0,0

0.36 %

0,2 %

99.22 %

-0,5 %

0.69

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 174 930 € 2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 013 122 € 16,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 174 930 € 2,1 %
Náklady na materiál, energie 7 893 € 220,6 %
Služby 104 317 € 72,1 %
Pridaná hodnota 900 912 € 11,4 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 2 793 904 € 14,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 203 970 € 15,5 %
Iné prevádzkové náklady 62 962 € 12,0 %
Zisk z predaja majetku 11 134 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 259 150 € 18,9 %
HV z finančnej činnosti -190 617 € -4,0 %
z toho Nákladové úroky 184 741 € 0,9 %
HV pred zdanením 68 533 € 98,5 %
Daň 5 359 € %

HV po zdanení 63 174 € 83,6 %
EBITDA 3 041 920 € 14,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 491 893 € -32,9 %
 
Neobežný majetok 13 176 234 € 24,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 135 623 € 24,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 40 611 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 310 938 € -72,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 286 159 € -70,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 779 € -97,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 721 € 75,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 491 893 € -32,9 %
 
Vlastné imanie
136 150 € 86,6 %
Základné imanie 4 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 750 € 0,0 %
HV minulých rokov 68 026 € 102,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 63 174 € 83,6 %
 
Záväzky 17 005 158 € -33,7 %
Dlhodobé záväzky 9 748 372 € 18,7 %
Krátkodobé záväzky 5 078 091 € -70,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 347 396 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 828 499 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 800 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie 350 585 € 0,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?