Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Dr/678/B
Od 4.7.2015, posledná zmena 15.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Ing. Marek Mačaj
  • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
48198641
DIČ:
2120093052

IČ DPH:

SK2120093052
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2015
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
1 500 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 23.02.2024 ako riadna.

Firma Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 77 671 001 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 75,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 57 527 EUR poklesol medziročne o 5 647 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 76 840 601 EUR, dosiahla neutrálny výsledok z predaja tovaru vo výške 0 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 79,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 35,5%.

Absolútne ukazovatele

81 457 685 €

64,1 %

748 909 €

-16,9 %

22 461 766 €

28,4 %

194 577 €

42,9 %

-3 030 349 €

-56,1 %

Relatívne ukazovatele

0.96 %

-1,1 %

N/A

0,0

0.26 %

-0,1 %

99.13 %

-0,1 %

0.76

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 76 840 601 € 78,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 830 400 € -18,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 76 840 601 € 78,0 %
Náklady na materiál, energie 14 205 € 80,0 %
Služby 67 286 € -35,5 %
Pridaná hodnota 748 909 € -16,9 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 3 910 130 € 40,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 724 637 € 69,0 %
Iné prevádzkové náklady 59 085 € -6,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 504 331 € 94,6 %
HV z finančnej činnosti -441 816 € -131,8 %
z toho Nákladové úroky 433 856 € 134,8 %
HV pred zdanením 62 515 € -8,8 %
Daň 4 988 € -6,9 %
HV po zdanení 57 527 € -8,9 %
EBITDA 4 414 461 € 45,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 461 766 € 28,4 %
 
Neobežný majetok 12 886 433 € -2,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 752 587 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 133 846 € 229,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 565 579 € 121,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 941 512 € 108,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 624 067 € %

 
Časové rozlíšenie 9 754 € 106,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 461 766 € 28,4 %
 
Vlastné imanie
194 577 € 42,9 %
Základné imanie 5 100 € 21,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 100 € 180,0 %
HV minulých rokov 129 850 € 90,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 57 527 € -8,9 %
 
Záväzky 20 831 292 € 22,5 %
Dlhodobé záväzky 8 301 587 € -14,8 %
Krátkodobé záväzky 10 898 345 € 114,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 357 120 € 0,7 %
Bankové úvery krátkodobé 271 440 € -67,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 800 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 435 897 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?