Media and Digital Services a.s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Media and Digital Services a.s.
Sídlo:
Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6196/B
Od 5.8.2015, posledná zmena 16.1.2020
Štatutárny orgán:
  • Peter Valentovič
IČO:
48238902
DIČ:
2120114018

IČ DPH:

SK2120114018
Podľa §4, registrovaný od 27.11.2015
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Media and Digital Services a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 323 221 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 531 093 EUR poklesol medziročne o 23 950 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,19%.

Absolútne ukazovatele

30 325 700 €

4,3 %

1 767 098 €

-3,5 %

12 972 469 €

-1,8 %

1 163 627 €

-28,5 %

1 205 644 €

-27,0 %

Relatívne ukazovatele

5.83 %

-0,5 %

1.66

-0,0

4.09 %

-0,1 %

91.03 %

3,3 %

1.10

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 323 221 € 4,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 31 372 € -5,5 %
Služby 28 524 751 € 4,9 %
Pridaná hodnota 1 767 098 € -3,5 %
Osobné náklady 1 061 515 € -1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 225 € -39,6 %
Opravné položky 16 938 € 45,8 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 555 € -2,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 680 865 € -7,2 %
HV z finančnej činnosti -7 879 € -151,5 %
z toho Nákladové úroky 818 € 100,0 %
HV pred zdanením 672 986 € -7,9 %
Daň 141 893 € -19,3 %
HV po zdanení 531 093 € -4,3 %
EBITDA 686 090 € -7,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 972 469 € -1,8 %
 
Neobežný majetok 3 003 € -73,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 686 € -65,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 317 € -90,2 %
 
Obežný majetok 12 587 781 € -1,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 58 148 € -3,6 %
Krátkodobé pohľadávky 12 225 940 € 7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 303 693 € -77,4 %
 
Časové rozlíšenie 381 685 € -4,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 972 469 € -1,8 %
 
Vlastné imanie
1 163 627 € -28,5 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 94 918 € -0,4 %
HV minulých rokov 37 616 € -92,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 531 093 € -4,3 %
 
Záväzky 11 710 285 € 1,8 %
Dlhodobé záväzky 4 204 € -8,3 %
Krátkodobé záväzky 11 607 117 € 1,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 98 964 € 6,5 %
 
Časové rozlíšenie 98 557 € 41,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?