Media and Digital Services a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Media and Digital Services a.s.
Sídlo:
Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6196/B
Od 5.8.2015, posledná zmena 16.1.2020
Štatutárny orgán:
  • Peter Valentovič
IČO:
48238902
DIČ:
2120114018

IČ DPH:

SK2120114018
Podľa §4, registrovaný od 27.11.2015
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Media and Digital Services a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 061 153 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 555 043 EUR vzrástol medziročne o 116 396 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,28%.

Absolútne ukazovatele

29 061 719 €

23,8 %

1 830 578 €

19,1 %

13 204 785 €

32,3 %

1 626 637 €

51,8 %

1 652 630 €

63,4 %

Relatívne ukazovatele

6.30 %

-0,2 %

1.70

0,1

4.20 %

-0,2 %

87.68 %

-1,6 %

1.14

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 061 153 € 23,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 193 € 13,3 %
Služby 27 197 382 € 24,2 %
Pridaná hodnota 1 830 578 € 19,1 %
Osobné náklady 1 074 314 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 646 € -7,9 %
Opravné položky 11 617 € %

Ostatné výnosy 563 € %

Iné prevádzkové náklady 2 606 € 15,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 733 958 € 38,0 %
HV z finančnej činnosti -3 133 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 730 825 € 37,2 %
Daň 175 782 € 87,2 %
HV po zdanení 555 043 € 26,5 %
EBITDA 742 604 € 37,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 204 785 € 32,3 %
 
Neobežný majetok 11 162 € -43,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 855 € -49,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 56 € -93,7 %
Dlhodobý finančný majetok 3 251 € 4,6 %
 
Obežný majetok 12 796 199 € 32,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 60 346 € -58,3 %
Krátkodobé pohľadávky 11 389 254 € 41,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 346 599 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 397 424 € 50,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 204 785 € 32,3 %
 
Vlastné imanie
1 626 637 € 51,8 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 95 330 € 0,2 %
HV minulých rokov 476 264 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 555 043 € 26,5 %
 
Záväzky 11 508 336 € 35,6 %
Dlhodobé záväzky 4 584 € 4,0 %
Krátkodobé záväzky 11 410 835 € 36,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 92 917 € -6,7 %
 
Časové rozlíšenie 69 812 € -83,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?