DAECHANG SEAT SK s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DAECHANG SEAT SK s. r. o.
Sídlo:
Športová 2792
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/66923/L
Od 12.9.2015, posledná zmena 8.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Min-Jeong Cho
IČO:
48288331
DIČ:
2120123632

IČ DPH:

SK2120123632
Podľa §4, registrovaný od 12.1.2016
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 010 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Daechang Seat Co., LTD-Dongtan (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma DAECHANG SEAT SK s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 86 817 124 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 338 206 EUR vzrástol medziročne o 2 280 393 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,5%.

Absolútne ukazovatele

93 514 754 €

13,3 %

8 895 596 €

54,9 %

29 822 839 €

4,6 %

20 940 763 €

16,3 %

11 796 014 €

56,5 %

Relatívne ukazovatele

10.25 %

2,5 %

1.65

0,4

7.84 %

7,6 %

29.78 %

-7,0 %

1.65

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 903 579 € -2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 79 913 545 € 19,5 %
Zmena stavu zásob 415 107 € 60,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 903 384 € -2,1 %
Náklady na materiál, energie 62 073 186 € 16,6 %
Služby 9 360 065 € 15,1 %
Pridaná hodnota 8 895 596 € 54,9 %
Osobné náklady 5 383 426 € 14,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 646 497 € 2,8 %
Opravné položky 776 € -59,6 %
Ostatné výnosy 935 928 € -25,6 %
Iné prevádzkové náklady 32 717 € -96,6 %
Zisk z predaja majetku 353 404 € -40,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 121 512 € %

HV z finančnej činnosti -42 144 € 40,5 %
z toho Nákladové úroky 12 277 € -38,7 %
HV pred zdanením 3 079 368 € %

Daň 741 162 € 276,0 %
HV po zdanení 2 338 206 € %

EBITDA 4 414 605 € 230,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 822 839 € 4,6 %
 
Neobežný majetok 9 222 837 € -12,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 200 856 € -12,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 21 981 € 32,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 202 604 € 12,7 %
Zásoby 6 252 072 € 2,4 %
Dlhodobé pohľadávky 272 024 € -36,5 %
Krátkodobé pohľadávky 11 444 580 € 35,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 233 928 € -24,8 %
 
Časové rozlíšenie 397 398 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 822 839 € 4,6 %
 
Vlastné imanie
20 940 763 € 16,3 %
Základné imanie 1 010 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 591 557 € 3,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 338 206 € %

 
Záväzky 8 806 103 € -15,9 %
Dlhodobé záväzky 6 939 € -11,9 %
Krátkodobé záväzky 8 454 479 € 6,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 512 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 343 173 € -33,6 %
 
Časové rozlíšenie 75 973 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?