DAECHANG SEAT SK s. r. o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DAECHANG SEAT SK s. r. o.
Sídlo:
Športová 2792
02401 Kysucké Nové Mesto
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/66923/L
Od 12.9.2015, posledná zmena 8.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Min-Jeong Cho
IČO:
48288331
DIČ:
2120123632

IČ DPH:

SK2120123632
Podľa §4, registrovaný od 12.1.2016
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 010 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Daechang Seat Co., LTD-Dongtan (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.03.2023 ako riadna.

Firma DAECHANG SEAT SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 915 703 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 57 813 EUR poklesol medziročne o 375 500 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,5%.

Absolútne ukazovatele

82 547 119 €

32,2 %

5 743 016 €

3,0 %

28 501 042 €

3,3 %

18 007 824 €

5,3 %

7 539 786 €

11,8 %

Relatívne ukazovatele

7.77 %

-2,1 %

1.22

-0,3

0.20 %

-1,4 %

36.82 %

-1,2 %

1.14

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 052 528 € 39,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 863 175 € 29,6 %
Zmena stavu zásob 257 993 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 052 528 € 39,7 %
Náklady na materiál, energie 53 244 539 € 30,3 %
Služby 8 133 613 € 57,2 %
Pridaná hodnota 5 743 016 € 3,0 %
Osobné náklady 4 701 611 € 28,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 601 751 € -6,4 %
Opravné položky 1 921 € -99,5 %
Ostatné výnosy 1 258 087 € %

Iné prevádzkové náklady 961 314 € %

Zisk z predaja majetku 591 301 € -21,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 325 807 € -50,0 %
HV z finančnej činnosti -70 885 € %
z toho Nákladové úroky 20 023 € 100,0 %
HV pred zdanením 254 922 € -62,5 %
Daň 197 109 € -19,8 %
HV po zdanení 57 813 € -86,7 %
EBITDA 1 336 257 € -17,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 501 042 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 10 564 278 € 2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 547 702 € 20,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 576 € %

Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 17 929 344 € 4,0 %
Zásoby 6 106 400 € 12,1 %
Dlhodobé pohľadávky 428 654 € -8,3 %
Krátkodobé pohľadávky 8 422 820 € -17,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 971 470 € 180,7 %
 
Časové rozlíšenie 7 420 € -48,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 501 042 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
18 007 824 € 5,3 %
Základné imanie 1 010 000 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 939 011 € 1,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 57 813 € -86,7 %
 
Záväzky 10 476 577 € -0,3 %
Dlhodobé záväzky 7 879 € 154,1 %
Krátkodobé záväzky 7 951 683 € -20,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 000 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 517 015 € 11,8 %
 
Časové rozlíšenie 16 641 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?