Loading

IDEAL Automotive Malacky, s. r. o.

Historický názov:
  • IDEAL Automotive Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IDEAL Automotive Malacky, s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná 6000
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/106929/B
Od 20.10.2015, posledná zmena 13.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Stefan Frey
IČO:
50005162
DIČ:
2120144103

IČ DPH:

SK2120144103
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2016
SK NACE (RÚZ):
29100 Výroba motorových vozidiel
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IDEAL Group Deutschland GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma IDEAL Automotive Malacky, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 266 595 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 659 606 EUR vzrástol medziročne o 1 235 183 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,33%.

Absolútne ukazovatele

33 892 418 €

24,1 %

10 871 939 €

24,9 %

14 518 781 €

21,7 %

2 219 870 €

296,2 %

-2 103 255 €

31,3 %

Relatívne ukazovatele

32.68 %

0,4 %

1.55

0,3

11.43 %

7,9 %

84.71 %

-10,6 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 266 595 € 23,2 %
Zmena stavu zásob 77 943 € 36,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 174 045 € 19,4 %
Služby 4 281 968 € 37,2 %
Pridaná hodnota 10 871 939 € 24,9 %
Osobné náklady 6 997 091 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 464 134 € 2,1 %
Opravné položky 16 586 € 111,2 %
Ostatné výnosy 277 969 € 10,2 %
Iné prevádzkové náklady 301 716 € 185,3 %
Zisk z predaja majetku 4 337 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 391 304 € 269,8 %
HV z finančnej činnosti -189 698 € 14,6 %
z toho Nákladové úroky 182 968 € -14,5 %
HV pred zdanením 2 201 606 € %

Daň 542 000 € %

HV po zdanení 1 659 606 € 291,0 %
EBITDA 3 851 101 € 85,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 518 781 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 4 732 293 € 22,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 519 882 € 30,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 212 411 € -46,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 035 330 € -49,6 %
Zásoby 1 931 535 € 50,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 456 724 € -74,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 647 071 € -38,1 %
 
Časové rozlíšenie 5 751 158 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 518 781 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
2 219 870 € 296,2 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 939 736 € 18,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 659 606 € 291,0 %
 
Záväzky 12 298 911 € 8,2 %
Dlhodobé záväzky 9 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 11 889 743 € 6,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 409 159 € 94,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?