Loading

Bloomreach SK s.r.o.

Historický názov:
  • Exponea s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bloomreach SK s.r.o.
Sídlo:
Staromestská 3
81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/107011/B
Od 23.10.2015, posledná zmena 30.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Raj Kumar De Datta
  • Tjeerd Douwe Brenninkmeijer
IČO:
50017560
DIČ:
2120160647

IČ DPH:

SK2120160647
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2015
SK NACE (RÚZ):
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Základné imanie:
23 203 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • BloomReach B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma Bloomreach SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 234 068 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 152 014 EUR poklesol medziročne o 1 156 037 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,76% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,12%.

Absolútne ukazovatele

37 151 796 €

7,3 %

12 746 882 €

35,1 %

19 529 539 €

-45,5 %

12 041 952 €

116,3 %

10 577 800 €

237,5 %

Relatívne ukazovatele

39.54 %

4,4 %

1.38

0,1

26.38 %

8,8 %

38.34 %

-46,1 %

2.60

1,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 234 068 € 20,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 416 139 € 40,4 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 233 689 € 13,4 %
Služby 19 669 636 € 12,4 %
Pridaná hodnota 12 746 882 € 35,1 %
Osobné náklady 9 224 215 € 29,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 094 325 € -61,6 %
Opravné položky -11 778 € -133,9 %
Ostatné výnosy 4 480 729 € -36,9 %
Iné prevádzkové náklady 167 701 € 155,2 %
Zisk z predaja majetku 782 € -41,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 753 930 € 4,9 %
HV z finančnej činnosti -105 549 € 96,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 6 648 381 € 82,9 %
Daň 1 496 367 € 156,0 %
HV po zdanení 5 152 014 € -18,3 %
EBITDA 7 835 695 € -15,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 529 539 € -45,5 %
 
Neobežný majetok 963 757 € 8,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 211 710 € 161,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 749 417 € -7,4 %
Dlhodobý finančný majetok 2 630 € 9,6 %
 
Obežný majetok 18 435 510 € -33,2 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 362 291 € -49,2 %
Krátkodobé pohľadávky 15 329 788 € -33,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 743 431 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie 130 272 € -98,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 529 539 € -45,5 %
 
Vlastné imanie
12 041 952 € 116,3 %
Základné imanie 23 203 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 28 280 280 € 0,0 %
HV minulých rokov -21 413 545 € 26,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 152 014 € -18,3 %
 
Záväzky 7 487 587 € -74,2 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 6 625 691 € -76,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 861 896 € -24,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?