Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.

Historický názov:
  • LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o.
  • Cable Assemblies Slovakia s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.
Sídlo:
Beckov 724
91638 Beckov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/32320/R
Od 4.12.2015, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Cheng-Te Lin
  • Christoph Wolf
  • Inru Annie Kuo
IČO:
50060236
DIČ:
2120163210

IČ DPH:

SK2120163210
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2015
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
41 116 792 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BizLink Holding Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 16.05.2024 ako riadna.

Firma Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 586 185 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 29,32%. Dosiahnutá strata 3 033 484 EUR sa znížila medziročne o 1 849 819 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,53% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 30,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 21,0%.

Absolútne ukazovatele

35 589 086 €

-25,0 %

1 207 508 €

-31,1 %

26 834 390 €

20,9 %

8 431 081 €

-26,5 %

4 028 191 €

-49,6 %

Relatívne ukazovatele

3.82 %

-0,1 %

0.27

-0,0

-11.30 %

10,7 %

68.58 %

20,2 %

0.84

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 216 187 € -10,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 369 998 € -30,4 %
Zmena stavu zásob 725 476 € 170,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 941 704 € -13,7 %
Náklady na materiál, energie 24 838 436 € -30,4 %
Služby 3 398 037 € -14,6 %
Pridaná hodnota 1 207 508 € -31,1 %
Osobné náklady 4 549 683 € -21,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 840 744 € -67,4 %
Opravné položky 927 451 € %

Ostatné výnosy 1 482 806 € -13,6 %
Iné prevádzkové náklady 203 555 € 146,9 %
Zisk z predaja majetku 44 940 € -78,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 860 203 € 39,8 %
HV z finančnej činnosti -173 281 € -30,1 %
z toho Nákladové úroky 169 430 € 270,2 %
HV pred zdanením -3 033 484 € 37,9 %
Daň
HV po zdanení -3 033 484 € 37,9 %
EBITDA -2 064 399 € 48,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
26 834 390 € 20,9 %
 
Neobežný majetok 16 090 603 € 86,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 941 880 € 88,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 148 723 € -11,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 607 592 € -20,9 %
Zásoby 5 119 652 € -29,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 146 314 € 1,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 341 626 € -33,2 %
 
Časové rozlíšenie 136 195 € -2,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 26 834 390 € 20,9 %
 
Vlastné imanie
8 431 081 € -26,5 %
Základné imanie 41 116 792 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 987 € 0,0 %
HV minulých rokov -29 666 214 € -19,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 033 484 € 37,9 %
 
Záväzky 18 391 574 € 71,5 %
Dlhodobé záväzky 11 201 019 € 143,5 %
Krátkodobé záväzky 5 703 861 € 25,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 000 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 486 694 € -15,1 %
 
Časové rozlíšenie 11 735 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?